Zajímavé

Velikonoční poselství Urbi et Orbi

zdroj: www.pixabay.com, CCO Přinášíme vám papežovo poselství Městu a světu pronesené v bazilice sv. Petra ve Vatikánu na Velikonoční neděli...Drazí bratři a sestry,
požehnané a pokojné Velikonoce!


Ze všech koutů světa dnes zaznívá zvěst hlásaná církví: „Ježíš, Ukřižovaný, vstal z mrtvých, jak řekl. Aleluja!“

Velikonoční zvěst neukazuje na přízrak, nevyjevuje magické zaklínadlo, neukazuje únikovou cestu z obtížné situace, kterou procházíme. Pandemie je stále ještě v plném proudu, sociální a ekonomická krize je velmi těžká, zejména pro nejchudší. Navzdory tomu - a je to skandální – neustávají ozbrojené konflikty a zbrojení se rozrůstá. To je skandál dneška.

Tváří v tvář či lépe řečeno uprostřed této složité situace, velikonoční zvěst skrývá v pouhých několika slovech událost přinášející naději, která nezklame: „Ježíš, Ukřižovaný, vstal z mrtvých. Nepromlouvá k nám o andělech či přízracích, nýbrž o člověku, člověku z masa a krve, s lidskou tváří a jménem – Ježíš. Evangelium dosvědčuje, že tento Ježíš, ukřižovaný za Pontia Piláta, jelikož prohlásil, že je Kristus, Boží Syn, třetího dne vstal z mrtvých, podle Písma a jak to On sám předpověděl svým učedníkům.

Ukřižovaný vstal z mrtvých - a nikdo jiný. Bůh Otec vzkřísil svého Syna Ježíše, protože naplnil až do konce jeho vůli o spáse. Vzal na sebe naše slabosti, naše nemoci, dokonce naši smrt. Trpěl našimi bolestmi, nesl tíži našich nepravostí. Proto ho Bůh Otec povýšil a nyní Ježíši Kristus žije navždycky, On je Pán.

Svědkové podali zprávu o jednom důležitém detailu: Ježíš zmrtvýchvstalý nese na svých rukou, nohou a boku otisky ran. Tyto rány jsou věčnou pečetí jeho lásky k nám. Kdokoli trpí těžkou zkouškou na těle či na duchu, může najít útočiště v těchto ranách, skrze ně obdrží milost naděje, která nezklame.

Zmrtvýchvstalý Kristus je nadějí pro ty, kdo ještě trpí kvůli pandemii, pro nemocné, pro ty, kdo ztratili své drahé. Pán ať jim dá svoji útěchu a podpírá úsilí lékařů a zdravotníků. Všichni, zejména ti nejkřehčí, potřebují pomoc a mají právo na přístup k nezbytné léčbě. Je to ještě zřejmější v této době, kdy jsme všichni voláni k boji proti pandemii a vakcíny přestavují v tomto zápase zásadní nástroj. V duchu „vakcínového internacionalismu“ proto vybízím celé mezinárodní společenství ke společnému úsilí, aby byla překonána zpoždění v jejich distribuci a prosadilo se jejich sdílení zejména s nejchudšími zeměmi.

Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý je útěchou pro ty, kdo přišli o práci nebo procházejí těžkými ekonomickými nesnázemi a nedostává se jim příslušné sociální péče. Ať Pán inspiruje jednání veřejných představitelů, aby všem - a zejména nejpotřebnějším rodinám - byla poskytnuta nezbytná pomoc a příslušná podpora. Pandemie bohužel dramaticky navýšila počet chudých a beznaděj tisíců

“Je třeba, aby chudí v jakémkoli smyslu mohli začít opět doufat”, říkal Jan Pavel II. během své návštěvy na Haiti. A právě na drahé obyvatele Haiti dnes myslím a chci je povzbudit, aby se nenechali přemoci obtížemi, ale aby hleděli do budoucnosti s důvěrou a odvahou. Řekl bych, že na vás obzvláště myslím, drahé sestry a bratři Haiťané. Jsem vám nablízku a přeji vám, aby jste dosáhli definitivního vyřešení vašich problémů. Modlím se za to, drazí bratři a sestry Haiťané.

Zmrtvýchvstalý Ježíš je nadějí pro mnoho mladých lidí, kteří byli nuceni strávit dlouhá období bez školy či univerzity a bez možnosti sdílet čas se svými přáteli. Všichni potřebujeme žít v reálných a nikoli pouze virtuálních lidských vztazích, zejména ve věku, kdy se utváří lidský charakter a osobnost. V pátek jsme o tom slyšeli při křížové cestě dětí.

Jsem nablízku mladým z celého světa a v tuto chvíli zejména těm z Myanmaru, kteří se zasazují o demokracii a pokojně pozvedají svůj hlas, s vědomím, že nenávist může být rozptýlena jedině láskou (srov. tveet kardinála Charlese Bo, 23. března 2021).

Světlo Zmrtvýchvstalého nechť je zdrojem znovuzrození pro migranty prchající z války a bídy. V jejich tvářích rozpoznáváme znetvořenou a trpící tvář Pána, vystupujícího na Kalvárii. Ať jim nechybí konkrétní znamení solidarity a lidského bratrství, závdavek vítězství života nad smrtí, které slavíme v tento den. Děkuji zemím, které velkoryse přijímají trpící, hledající útočiště, zejména Libanonu a Jordánsku, které hostí velmi mnoho běženců uprchlých ze syrského konfliktu.

Libanonský lid, procházející obdobím nesnází a nejistot, kéž zakusí útěchu vzkříšeného Pána a dostane se mu podpory mezinárodního společenství pro jeho poslání být zemí setkání, soužití a pluralismu.

Kristus, náš Pokoj, ať učiní konečně přítrž lomozu zbraní v milované a zmučené Sýrii, kde miliony lidí žijí v nelidských podmínkách, stejně jako v Jemenu, jehož osudy jsou obklíčeny ohlušujícím a pohoršlivým tichem, a také v Libyi, kde lze konečně zahlédnout východisko z desetiletých sporů a krvavých střetů. Všechny zainteresované strany ať se účinně zasadí o to, aby konflikty byly zastaveny a národy vysílené válkou mohly žít v míru a zahájit obnovu svých zemí.

Vzkříšení nás přirozeně přivádí do Jeruzaléma. Vyprošujme pro něj od Pána pokoj a bezpečí (srov. Ž 122), aby dostál svému povolání být místem setkání, kde se všichni mohou cítit jako bratři a kde Izraelci a Palestinci naleznou sílu k dialogu, aby dosáhli trvalého řešení, v němž budou dva státy žít bok po boku v míru a prosperitě.

V tento sváteční den se v myšlenkách vracím také do Iráku, který jsem měl tu radost navštívit v minulém měsíci a za nějž prosím, aby mohl pokračovat v nastoupené cestě smíření, aby se uskutečnil Boží sen o lidské rodině pohostinné a přijímající všechny své děti (srov. Mezináboženské setkání v Ur, 6. března 2021).

Síla Zmrtvýchvstalého kéž podpírá africké národy, jejichž budoucnost je poznamenána vnitřním násilím a mezinárodním terorismem, zejména v oblasti Sahelu a v Nigérii, jakož i v regionech Tigray a Cabo Delgado. Nechť pokračuje úsilí směřující k mírovému řešení konfliktů, úctě k lidským právům a posvátnosti života, prostřednictvím bratrského a konstruktivního dialogu, v duchu smíření a činné solidarity.

Ve světě je ještě příliš mnoho válek a příliš mnoho násilí! Pán, jenž je naším pokojem, ať nám pomůže k překonání válečné mentality. Ať dopřeje těm, kdo jsou vězni konfliktů, zejména na východní Ukrajině a v Náhorních Karabachu, aby se živi a zdrávi vrátili ke svým rodinám, a inspiruje vládce celého světa ke zpomalení závodu v novém zbrojení. Na dnešek, 4. dubna, připadá Světový den proti nášlapným minám, záludným a strašlivým výbušninám, které zabíjejí nebo mrzačí každoročně mnoho nevinných lidí a nedovolují lidstvu “kráčet společně po stezkách života, beze strachu z nástrah zkázy a smrti” (sv. Jan Pavel II., Anděl Páně, 28. února 1999). O kolik lepší by byl svět bez těchto smrtonosných nástrojů!

Drazí bratři a sestry, také letos slaví mnoho křesťanů na různých místech Velikonoce za přísných omezení a někteří se nemohou účastnit ani liturgických slavností. Modleme se, aby tato omezení, stejně jako každé omezení svobody kultu a náboženství na světě, mohla být odstraněna a každému bylo umožněno svobodně se modlit a chválit Boha.

Uprostřed různorodých nesnází, jimiž procházíme, nikdy nezapomínejme, že jsme uzdraveni Kristovými ranami (srov. 1 Pt 2,24). Ve světle Zmrtvýchvstalého jsou naše utrpení proměněna. Kde byla smrt, nyní je život, kde byl zármutek, nyní je útěcha. Když na sebe Ježíš přijal Kříž, dal našemu utrpení smysl. A nyní se modleme, aby se blahodárné účinky tohoto uzdravení rozšířily do celého světa.

Požehnané, pokojné Velikonoce!

zdroj: www.cirkev.cz, 5. 4. 2021, článek naleznete zde.

zdroj: www.pixabay.com, CCOSdílet

Související články:
Zachraňuje (12.06.2024)
Vše překonat (11.06.2024)
Jediný všední hřích (10.06.2024)
Věrný svým slibům (09.06.2024)
Dává naději (08.06.2024)
Nejsladší Ježíši (07.06.2024)
Po zásluze (06.06.2024)
Přispívá k očistě srdce (05.06.2024)
O mnoho důležitější (04.06.2024)
Vůči bližnímu (03.06.2024)
Zvláštní milosti (02.06.2024)
Zachraňuje (29.05.2024)
Poznat vyvolené (28.05.2024)
Přijímá stále novou sílu (27.05.2024)
Závažnější a těžší (26.05.2024)
Děláš-li to z lásky (25.05.2024)
Nezahálí (20.05.2024)
Na našeho Pána (19.05.2024)
Vnitřně i navenek (18.05.2024)
Neobjevil ve skutcích (17.05.2024)
Dokonalá láska (16.05.2024)
Uspokojují sebelásku (15.05.2024)
Pravý misionář (14.05.2024)
Jako zahrada (13.05.2024)
Důvěřujte Bohu (12.05.2024)
Pro křesťana (11.05.2024)
S úsměvem (10.05.2024)
Vynahrazovat své hříchy (09.05.2024)
Malé výbuchy hněvu (08.05.2024)
Kristův učedník (07.05.2024)
Rada do života (06.05.2024)
Odpověď (05.05.2024)
Jemným způsobem (04.05.2024)
Klíč (03.05.2024)
Ubožáci a hříšníci (02.05.2024)
Každý den (29.04.2024)
Zrodila z Boha (28.04.2024)
Setkání (27.04.2024)
Jestli o to stojíš (26.04.2024)
Je to více (22.04.2024)
Na konci časů (21.04.2024)
V tento čas (20.04.2024)
Zakořeněná jistota (19.04.2024)
V pevné jistotě (18.04.2024)
Přinést pokoj (17.04.2024)
Vyplnili vůli Boží (16.04.2024)
Pro Krista (15.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (10. kapitola) (15.04.2024)
Špatný příklad (14.04.2024)
Druhé růst (13.04.2024)
Více útěchy (12.04.2024)
Celý den (11.04.2024)
Získává na kvalitě (10.04.2024)
Osobní chyby (09.04.2024)
Poklad (08.04.2024)
Nejlepší důkaz (07.04.2024)
Jeho život (05.04.2024)
Jakou sílu má člověk (04.04.2024)
Ve chvíli smrti (03.04.2024)
Životní pokání (01.04.2024)
Se zavázanýma očima? (31.03.2024)
Co člověka odrazuje (30.03.2024)
Stupeň trpělivosti (30.03.2024)
Nejpoučnější kniha (29.03.2024)
Bohu podobal (28.03.2024)
Na světě (27.03.2024)
Sami se sebou (26.03.2024)
Největší dědictví (25.03.2024)
Přece ví, co potřebujeme (24.03.2024)
Duchovní život (22.03.2024)
Dobrý voják (21.03.2024)
Nejlepší prostředek (20.03.2024)
Ty jsi šťastný pěstoun Krista Pána (19.03.2024)
Je potřeba se sehnout (18.03.2024)
Obrací k Bohu (17.03.2024)
Věrni křesťanskému povolání (16.03.2024)
Tajemství vytrvalosti (15.03.2024)
Nebyl mu umožněn návrat (14.03.2024)
Vyplňuje prázdnotu (13.03.2024)
Strhávat druhé za sebou (12.03.2024)
Účinně pracovat (11.03.2024)
Boží Slovo (10.03.2024)
Prubířský kámen pokory (09.03.2024)
I přes těžké zkoušky (08.03.2024)
Obrátit ve větší dobro (07.03.2024)
Odhodit závaží (06.03.2024)
Dle mé vůle (05.03.2024)
Odhoď daleko (05.03.2024)
Myslíš si? (04.03.2024)
Stvořeni pro nebe (03.03.2024)
Správný směr (02.03.2024)
Znát definici (01.03.2024)
Pozemské bouře (29.02.2024)
Budoucí svatí (28.02.2024)
Potřebuje ji každý (27.02.2024)
Boží skutky (26.02.2024)
S důsledností (25.02.2024)
Srdce člověka (24.02.2024)
Proti zlu ne proti hříšníkovi (23.02.2024)
Z celého světa (22.02.2024)
Ale také sebe (21.02.2024)
Štěstí na zemi (20.02.2024)
Prosili o pomoc (19.02.2024)
Skutečnost našeho života (18.02.2024)
Příkladný život (17.02.2024)
Cenu skutků (16.02.2024)
Za pár let nebo dní (15.02.2024)
Pohleďme na Kristovu krev (14.02.2024)
S radostí (13.02.2024)
Můžeš těžce klesnout (12.02.2024)
Přijmout odlišnost (11.02.2024)
Duchovní boj (10.02.2024)
Smysl života (10.02.2024)
Boží spravedlnost (07.02.2024)
Boží skutky (07.02.2024)
Stejným směrem (06.02.2024)
Čas na sluníčku (05.02.2024)
Laskavost (04.02.2024)
Obchod s Pánem Bohem (03.02.2024)
Uskutečňují zblízka (03.02.2024)
V Pánově lásce (02.02.2024)
S pomocí shůry (01.02.2024)
Synáčkové moji (31.01.2024)
Vidět dobro (30.01.2024)
Dovolte Mu to (29.01.2024)
Pro celou společnost (28.01.2024)
Kristovi učedníci (27.01.2024)
Setkání s Bohem (26.01.2024)
Pán ho povolal (25.01.2024)
Průpovídky a pomluvy (24.01.2024)
Zavírat dveře (23.01.2024)
Smysl života (22.01.2024)
Oči (21.01.2024)
Náročná výzva! (20.01.2024)
Aktuální stav (16.01.2024)
Nejkrásnější díla Boží (15.01.2024)
Využívat čas (14.01.2024)
Trvale šťastný (13.01.2024)
Nikdy nezapomínej (12.01.2024)
Naše srdce (11.01.2024)
Splnit Boží vůli (10.01.2024)
Dobro rodiny (09.01.2024)
Objevujme krásu (08.01.2024)
Zavržení (07.01.2024)
Dnešního dne (06.01.2024)
Nečinně žít v lenosti (05.01.2024)
Co můžeme a musíme (04.01.2024)
Uskutečňují zblízka (03.01.2024)
Tento postoj (03.01.2024)
Jen s proplouváním (02.01.2024)
Nastal nám den veselý (01.01.2024)
Plní údivu (31.12.2023)
Prozřetelnost Boží (30.12.2023)
Štěstí národů (29.12.2023)
Zeptej se sám sebe (28.12.2023)
Žádné štěstí světa (27.12.2023)
Na hlavu bludaře (26.12.2023)
Stále chrání (25.12.2023)
Mocná zbraň (24.12.2023)
Z jeho dobroty (22.12.2023)
Nikdy nedělej (21.12.2023)
Překvapivý horizont (17.12.2023)
Přičteno jako pokání za hříchy (16.12.2023)
Pramen Božího milosrdenství (15.12.2023)
Velkou oporou (14.12.2023)
Buď optimistou (13.12.2023)
Dobudeme věčnost (11.12.2023)
S radostí a mlčením (10.12.2023)
Odhaluje plán svatosti (05.12.2023)
Učí se milovat (30.11.2023)
Duchovní radost (30.11.2023)
Nosí v srdci (29.11.2023)
Závistivý a svatý (20.11.2023)
Největší zlo (19.11.2023)
Velké věci (18.11.2023)
Ať se raduje (17.11.2023)
Jako bys mu nabízel (16.11.2023)
Chudá panna k chudému Kristu (13.11.2023)
Rozlišování (12.11.2023)
Vlastním jménem (11.11.2023)
Zrcadlo (08.11.2023)
Vládce (07.11.2023)
Jim v tom brání (04.11.2023)
Dokonalá pokora (03.11.2023)
Každý z nás! (01.11.2023)
Získávat ctnosti (31.10.2023)
Jsou za to vděční (30.10.2023)
Svědky naší odměny (29.10.2023)
Kdo se obrací k Bohu (28.10.2023)
Osobní povolání (25.10.2023)
Větší cenu než všechny oběti (24.10.2023)
Každodenní práce (19.10.2023)
I se svým Synem (18.10.2023)
Přicházejí od Boha (17.10.2023)
Reaguj klidně (16.10.2023)
Umět žasnout (15.10.2023)
Kráčíme s Pánem (14.10.2023)
Je to radost (12.10.2023)
Postupujme vždy stejným způsobem (08.10.2023)
Modlíme se k Ní (07.10.2023)
Zatvrzelé srdce (06.10.2023)
Předurčení pro nebe (05.10.2023)
Vítán nebeskými zástupy (04.10.2023)
Tvář Otce (02.10.2023)
Láska, která stojí za to (01.10.2023)
Srdcem v nebi (30.09.2023)
Ze života svatého Václava (28.09.2023)
Opuštění dobrého (27.09.2023)
Zahrnuje všechny (26.09.2023)
Život víry (25.09.2023)
Naši práci (22.09.2023)
Naše láska (21.09.2023)
Nedostatek lásky (20.09.2023)
Raduj se se svým Přítelem (19.09.2023)
S nimi pokojně smířit (13.09.2023)
Nechtějí to přijmout (12.09.2023)
Pronesena naprázdno (03.09.2023)
Jejich srdce stále poroste (30.08.2023)
Láska rodiny (28.08.2023)
Pro jeho lásku něco vytrpět (27.08.2023)
Lékem na všechny naše rány (26.08.2023)
Ze srdce Páně (25.08.2023)
Napomenout svého bližního (24.08.2023)
V plnosti slávy (22.08.2023)
Kdo trpí více (21.08.2023)
K vedení duší (20.08.2023)
Viditelný svět je jako mapa (19.08.2023)
Hlad po smysluplném životě (18.08.2023)
Maria je vzata do nebe (15.08.2023)
Nerozlučnými druhy (14.08.2023)
Proti vlastnímu dobru (13.08.2023)
Správnou zásadou (12.08.2023)
Nesmazatelně po celý život (11.08.2023)
Síť, do které nachytáme nejvíce duší (10.08.2023)
Ve chvíli pokušení (10.08.2023)
Hledat jen čest a slávu Boží (09.08.2023)
Unášen prudkým Božským žárem (08.08.2023)
Vzbuzuje úžas (06.08.2023)
Vztah s Bohem (31.07.2023)
Čistota života (30.07.2023)
Posune k pomluvám (29.07.2023)
Pohled druhých (28.07.2023)
Sedm západů (27.07.2023)
Svatý Jáchyme a Anno (26.07.2023)
Křesťanovo vyznání víry a lásky (25.07.2023)
Jakube, tebe upřímně, písněmi svými chválíme (25.07.2023)
Poslední kapka krve (24.07.2023)
Umrtvovat jazyk (23.07.2023)
Světem se kochala, jako velká hříšnice (22.07.2023)
Hasit oheň (21.07.2023)
Nemůžeme přijmout (20.07.2023)
Mnoho praxe (19.07.2023)
Nebe i peklo (18.07.2023)
Představa blížícího se nebe (17.07.2023)
Vládu nad správným úmyslem (16.07.2023)
Počátek pokoje (15.07.2023)
Zlá vášeň (14.07.2023)
Když je to možné (13.07.2023)
Dva hříchy pospolu (12.07.2023)
Osamocený ostrov (11.07.2023)
Čas rychle utíká (09.07.2023)
Dokonalé odevzdání se (08.07.2023)
Ctnosti vedou ke svatosti (07.07.2023)
Svatá horlivost (06.07.2023)
Ze života svatého Cyrila (05.07.2023)
Pravdy svého srdce (04.07.2023)
Neexistuje cizí člověk (02.07.2023)
Tak tvrdá srdce (01.07.2023)
Zkušenost lásky (28.06.2023)
Kroky k cíli (27.06.2023)
Od srdce (25.06.2023)
Předchůdce pravý byl (24.06.2023)
Dvě věci (23.06.2023)
Slova (22.06.2023)
Vyprošuji vám v modlitbách (21.06.2023)
Bez ní to nepůjde (20.06.2023)
Zdarma (19.06.2023)
Jak rostla její víra (17.06.2023)
Na poslední hodinku (16.06.2023)
Jediná starost (14.06.2023)
Jediná věc (13.06.2023)
Služebníkem a nástrojem (12.06.2023)
Pro prázdnotu (11.06.2023)
Někdy je to těžké (10.06.2023)
Křesťanská radost (09.06.2023)
Pokrme nebeský (08.06.2023)
Jste vnímaví? (07.06.2023)
Soužití či soužení?: Milující ušlechtilá duše (06.06.2023)
Všechno očekávat od Boha (06.06.2023)
Radost ze života (05.06.2023)
Radost svědomí (04.06.2023)
Spasitelná bázeň před hříchem (02.06.2023)
Zpívají nebesa i celá země (01.06.2023)
Tisíckráte pozdravujem tebe, (31.05.2023)
Ita missa est (30.05.2023)
Potřeba milovat (27.05.2023)
Dokonalost (26.05.2023)
O výchově: Strach o víru dětí (9. kapitola) (25.05.2023)
Dvě velmi odlišné věci (24.05.2023)
I největší naděje (23.05.2023)
Naše víra (22.05.2023)
Životní krize (21.05.2023)
Vnímavost k Božské lásce.... (20.05.2023)
Není daleko (19.05.2023)
Prozpěvujme v utěšení (18.05.2023)
Kéž bych... (17.05.2023)
Svatý Jene Nepomucký (16.05.2023)
Líbit Bohu (15.05.2023)
Minulost- budoucnost (12.05.2023)
Mezi mužem a ženou (11.05.2023)
O výchově: Společná modlitba (6. kapitola) (06.05.2023)
Sláva buď muži, který Bohu sloužil (06.05.2023)
V těžkosti (02.05.2023)
Zpívají nebesa i celá země (01.05.2023)
Josefe, synu Davidův (01.05.2023)
Jak chce On (30.04.2023)
Díky ní žijí (29.04.2023)
Nic nespáchali (28.04.2023)
Zachovávají lásku (28.04.2023)
Dosud (27.04.2023)
Setkání s Kristem (23.04.2023)
Sdílená radost (21.04.2023)
Všecko bez námahy? (20.04.2023)
Ne člověku, ale Bohu (19.04.2023)
Všechny nedostatky (18.04.2023)
Nejvyšší trest (17.04.2023)
O spásu duší (16.04.2023)
Zaměstnán jedině Bohem (15.04.2023)
Poslouchej mě (13.04.2023)
Největším spojencem satana (12.04.2023)
Pouze to (11.04.2023)
Díky poznání sebe samého (10.04.2023)
Ó převeselá novina (09.04.2023)
Král židovský (07.04.2023)
Musím se polepšit (05.04.2023)
Odejdi ode mne! (04.04.2023)
Podrobnosti svého bídného života (03.04.2023)
Kříži věrný ze všech stromů (02.04.2023)
Co dokáže zlá příležitost (01.04.2023)
Láska k Bohu (31.03.2023)
Jakou služebnou? (30.03.2023)
Špatné svědomí (30.03.2023)
V první řadě (29.03.2023)
Jenž je Láska sama (28.03.2023)
Nejcennější čas (28.03.2023)
To nejlepší v sobě (27.03.2023)
I mnozí další hříšníci (26.03.2023)
Dobudeš srdce (23.03.2023)
Nepozná Boha (22.03.2023)
Plodí a ochraňuje (21.03.2023)
Jedinou věcí (20.03.2023)
Velké zlodějství (19.03.2023)
Skrze lásku a milosrdenství (18.03.2023)
Není dokonalosti (17.03.2023)
Z čistoty srdce (16.03.2023)
Melancholický stav (15.03.2023)
Posvěceno jeho přítomností (14.03.2023)
Jakou zásluhu? (13.03.2023)
Ozdobit kvvětinami (12.03.2023)
Na pevném základu (11.03.2023)
Mnoho milovat (10.03.2023)
Získávat ctnosti (09.03.2023)
Všichni jsou Božím obrazem (08.03.2023)
Odhoď daleko (06.03.2023)
Odhodili strach (05.03.2023)
Pravá křesťanská láska (04.03.2023)
Abys nepodlehl (03.03.2023)
Opravdoví křesťané (02.03.2023)
(01.03.2023)
V nitru (01.03.2023)
Moudrý člověk (28.02.2023)
S vděčností (27.02.2023)
S výjimkou (26.02.2023)
Škola lásky (25.02.2023)
12 stupňů křesťanské pokory (24.02.2023)
Všechna jeho práce (23.02.2023)
Z listu svatého Klementa I. (22.02.2023)
Až narostou (21.02.2023)
Zakořeňovat do Boha (20.02.2023)
Vše (19.02.2023)
Dívej se (18.02.2023)
Nemůže žít (17.02.2023)
Náchylnost obviňovat Boha (16.02.2023)
Pevně přesvědčeni (15.02.2023)
Pojetí Boha (14.02.2023)
Nesnadná a obětavá (13.02.2023)
Předat je duši (12.02.2023)
Jitřenko spásy (11.02.2023)
Pokorně přijímají (10.02.2023)
Opravdová lítost (07.02.2023)
Nevyčerpatelné požehnání (05.02.2023)
Pravá křesťanská láska (04.02.2023)
Vypravuj o své práci (31.01.2023)
Pravdivá pokora (30.01.2023)
Odpor (29.01.2023)
Každá vlastnost vypadá jinak (28.01.2023)
Ztrácíme zásluhy (26.01.2023)
Největším zlem (25.01.2023)
Kdo se modlí a kdo se nemodlí (24.01.2023)
Přináší smrt duši i tělu (23.01.2023)
Okolnosti (22.01.2023)
Starostlivost láska (21.01.2023)
Dokonalé štěstí (20.01.2023)
Neposuzuj (19.01.2023)
Kvete i naděje (18.01.2023)
Boží přítel (17.01.2023)
V moři milosrdenství (14.01.2023)
Svatý Prokop aktuálně (13.01.2023)
Úplně zavaleni (11.01.2023)
Základ ve víře (10.01.2023)
Jen když klečí (09.01.2023)
Dlouhá životní praxe (08.01.2023)
Co je třeba dělat (07.01.2023)
Dnešního dne (06.01.2023)
Největší štěstí (05.01.2023)
Z přemíry lásky (02.01.2023)
Byli svědky? (31.12.2022)
Každý věřící (30.12.2022)
Bojovat (29.12.2022)
Nadějná vyhlídka (28.12.2022)
Počítá s Tebou (28.12.2022)
Obohatí mnohé (27.12.2022)
Dítě se nám narodilo (25.12.2022)
Ježíšův domov (24.12.2022)
Dát srdce (23.12.2022)
Musíme pochopit (20.12.2022)
Bez pochyb nebe (18.12.2022)
Na druhé (17.12.2022)
Nahání strach (16.12.2022)
Mudrlanty a pisálky (15.12.2022)
Můžeme rozkazovat (14.12.2022)
Svatost Boží (13.12.2022)
Užitečnost práce (12.12.2022)
Když... (11.12.2022)
Nekonečná hodnota (09.12.2022)
Cesta (06.12.2022)
Na kolenou (05.12.2022)
Bez lásky (04.12.2022)
Záležitost jiných lidí (03.12.2022)
Jak přemoci (01.12.2022)
Nesmím zapomenout (30.11.2022)
Osobní setkání (29.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Večerní zpytování svědomí (8. kapitola) (28.11.2022)
Největší láskou (28.11.2022)
Vlastní zisk (27.11.2022)
Každodenní všedností (26.11.2022)
Zdrojem opravdové radosti a blaženosti (25.11.2022)
Vyňatý? (25.11.2022)
Milost snášet (23.11.2022)
Výzbroj světla (22.11.2022)
Veliký vzor (21.11.2022)
Král Králů (20.11.2022)
Ví, že má křídla (19.11.2022)
Všechno (18.11.2022)
Pýcha a pokora (17.11.2022)
Osel (16.11.2022)
Vytneš u kořene (14.11.2022)
Beze mne (05.11.2022)
V Boží blízkosti (05.11.2022)
I když se naše srdce vzpírá (04.11.2022)
Hledal tvou tvář (02.11.2022)
Posvátná služba (31.10.2022)
Jistota (26.10.2022)
V milosti Boží (25.10.2022)
Rozptyluje bouři (24.10.2022)
Nebojte se! (22.10.2022)
Vyšší cenu než zlato (19.10.2022)
Ze života sv. Hedviky (16.10.2022)
Cesta, světlo, život a láska (11.10.2022)
Jak veliký (10.10.2022)
Mnohonásobně (08.10.2022)
Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží (07.10.2022)
Zavazuje a osvobozuje (03.10.2022)
Co budeš dnes dělat? (02.10.2022)
Co je mým povoláním? (01.10.2022)
Pomáhat ostatním (30.09.2022)
Michaeli, Gabrieli, Rafaeli (29.09.2022)
Chudí a služba chudým (27.09.2022)
Všichni zachráněni (27.09.2022)
Setrvávat s Bohem (23.09.2022)
Bez přičinění (22.09.2022)
Od Boha (21.09.2022)
Uzdravuje (20.09.2022)
Marně namáhá (19.09.2022)
P. Marek Dunda: Je to jedno, zda jsi pokřtěný nebo ne? (18.09.2022)
Od Boha i od lidí (18.09.2022)
Připomínka (17.09.2022)
I druhým (11.09.2022)
Na pomoc slova (09.09.2022)
Maria na svět přichází (08.09.2022)
Rytmus lidského života (07.09.2022)
Veliká bída (06.09.2022)
Miluji Ti, můj Bože (05.09.2022)
Víra roste (04.09.2022)
Chodila a stopy (03.09.2022)
K neustálému obnovování (31.08.2022)
Poklady své všemohoucnosti (31.08.2022)
K nikomu (30.08.2022)
Něco jedinečného (29.08.2022)
Mýlí a nemýlí (28.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Evangelium (8. kapitola) (28.08.2022)
Ještě je tolik dobrého, co je třeba vykonat (27.08.2022)
Směrem k druhým (26.08.2022)
Čím více jsi mocný (23.08.2022)
Vyslechni mě (22.08.2022)
Nejcennější svoboda (21.08.2022)
Máme to srdce (20.08.2022)
V mysli, v srdci a na rtech (19.08.2022)
Sloužit druhým (17.08.2022)
Naše snaha (16.08.2022)
Přirozený zákon (15.08.2022)
Neproplouvej (14.08.2022)
Nezpychni! (12.08.2022)
Kdo neslyší (11.08.2022)
Cíl znáte (10.08.2022)
Neoddělitelnost (09.08.2022)
Plni chyb (08.08.2022)
Kdyby každý (07.08.2022)
Odchod do nebe (06.08.2022)
Vzácný dar (03.08.2022)
Nelze vyjádřit (02.08.2022)
Milujeme Toho (01.08.2022)
V okolí (31.07.2022)
Sám sobě (30.07.2022)
Věčná blaženost (29.07.2022)
Z Boží rukou (28.07.2022)
Co si láska žádá (27.07.2022)
Právě teď (26.07.2022)
Ztracený čas (25.07.2022)
Bůh aby byl Bohem (17.07.2022)
Jedna kapka (16.07.2022)
Trpělivě a tiše (15.07.2022)
Účast (14.07.2022)
Je-li nutné (13.07.2022)
Pojď se mnou (12.07.2022)
Vichřice pýchy (08.07.2022)
Změní náš život (07.07.2022)
Nade všechno (01.07.2022)
Od Tebe (24.06.2022)
Mnozí žijí v omylu (23.06.2022)
Násilím (19.06.2022)
Srdcím Ježíše a Marie (18.06.2022)
Boží stvoření (11.06.2022)
K Bohu (10.06.2022)
Na sklonku (04.06.2022)
S někým být (31.05.2022)
Plním slib (24.05.2022)
Hledět k Bohu (22.05.2022)
Základ všeho (18.05.2022)
To, co nemáš (17.05.2022)
Chvalozpěv na dobrotu Boha (15.05.2022)
Příběh lásky pro zamilované (12.05.2022)
Darem pro bližní (10.05.2022)
Společně (07.05.2022)
Nade všemi (02.05.2022)
Jedna příčina (29.04.2022)
Jak chce On (28.04.2022)
Jediná síla (26.04.2022)
Boží lásku (24.04.2022)
Tisíce příležitostí (23.04.2022)
Startovní bod (19.04.2022)
Námaha (11.04.2022)
Vítězství (08.04.2022)
Blaženější (07.04.2022)
Právě teď (28.03.2022)
Dívat vzhůru (27.03.2022)
Vypovídá vše (20.03.2022)
Šíp vržený vůlí (18.03.2022)
Ďáblova kniha smrti (17.03.2022)
Bránu nebe (15.03.2022)
Nový směr (14.03.2022)
Stojí to mnoho úsilí (13.03.2022)
Pomalu (12.03.2022)
Síla (11.03.2022)
Zbraň (10.03.2022)
Nepřispívej (09.03.2022)
Podle čistého srdce (08.03.2022)
Cíl křesťana (07.03.2022)
Naděje (06.03.2022)
Z tohoto světa (01.03.2022)
Jen z lásky (28.02.2022)
Podobnost s Bohem (26.02.2022)
Zlý duch (23.02.2022)
Jedině Boha (22.02.2022)
Náš život (21.02.2022)
Prostředky (20.02.2022)
První láskou (19.02.2022)
Kupředu (15.02.2022)
Stupně (12.02.2022)
Jitřenko spásy (11.02.2022)
Měj odvahu (09.02.2022)
Neminout cíl (03.02.2022)
To je On! (02.02.2022)
Na tomto světě (01.02.2022)
Velkorysost (31.01.2022)
Neztrácej (30.01.2022)
Most mezi nebem a zemí (28.01.2022)
Přinese plody (27.01.2022)
Je věrný svým slibům (26.01.2022)
Plody modlitby (25.01.2022)
Důvěrný vztah (24.01.2022)
Stopy lásky (21.01.2022)
Odpovídající forma (20.01.2022)
Smysl života (19.01.2022)
Hodně (18.01.2022)
Stálý pokoj (16.01.2022)
Pro druhého (15.01.2022)
Každou slzu (12.01.2022)
Proměnit láskou (11.01.2022)
Růst dává Bůh (10.01.2022)
Životní prostor (09.01.2022)
Na očích (07.01.2022)
Co nejusilovněji (05.01.2022)
Služebník (04.01.2022)
A co my? (02.01.2022)
Budoucnost (01.01.2022)
Z Boží ruky (31.12.2021)
Není nic většího (28.12.2021)
Vlastní odlesk (27.12.2021)
Abychom se dozvěděli (26.12.2021)
Všechno stvoření (25.12.2021)
Jestliže (18.12.2021)
Nepolevuj v modlitbě (15.12.2021)
V nitru usebrán (12.12.2021)
Přijmout odpovědnost (02.12.2021)
Duchovní slepota (01.12.2021)
Apoštol Krista Ježíše (30.11.2021)
Překážka (29.11.2021)
Ve světě a v člověku (28.11.2021)
Vlákno (27.11.2021)
Sám sebe (26.11.2021)
Musí poznat (25.11.2021)
Pýcha a marnivost (24.11.2021)
Pod postel (23.11.2021)
Nabídnout ruce (22.11.2021)
Nic neriskující (21.11.2021)
Dokáže dávat (18.11.2021)
Zoufalství (15.11.2021)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Skřítek Kostelníček (14.11.2021)
My voláme k tobě, naděje Čechů (13.11.2021)
Jako šplhavý pták (10.11.2021)
Usmívej se (08.11.2021)
Dokud mohu (07.11.2021)
Zcela konkrétně (02.11.2021)
Jediná osoba a jedna kniha (01.11.2021)
Lidské srdce (29.10.2021)
Vyhoření (27.10.2021)
Mnoho utrpení (24.10.2021)
Co nemůžeme my (22.10.2021)
Lékárnička (17.10.2021)
Ráz života (14.10.2021)
Neprospívá ke spáse (11.10.2021)
Je potřeba o ni bojovat (10.10.2021)
Všechno, co bylo řečeno (07.10.2021)
Malý začátek (06.10.2021)
Duchovní boje (27.09.2021)
Přítel kříže (26.09.2021)
Křesťanská mumie (22.09.2021)
Pokoj v duši (19.09.2021)
Své vlasti matko vznešená (16.09.2021)
Vytrvala pod křížem Pána (15.09.2021)
Inspirace (13.09.2021)
Změň to (12.09.2021)
V síle Božího slova (09.09.2021)
Schopnost (05.09.2021)
Razítko (29.08.2021)
S Bohem (26.08.2021)
S dobrou vůlí (25.08.2021)
Společenstvím života a lásky (24.08.2021)
Snaha (22.08.2021)
To nejlepší (20.08.2021)
Děláte nemožné (16.08.2021)
S jakou láskou (14.08.2021)
Nejdřív sebe (10.08.2021)
Pro Tebe (31.07.2021)
Odhoď pryč (28.07.2021)
Břemena (27.07.2021)
Růže s trny (26.07.2021)
Otevřená mysl a srdce (18.07.2021)
Jedině ten (13.07.2021)
Lidské povídání (09.07.2021)
Obrať se k Němu (07.07.2021)
Bohatství (30.06.2021)
Sdílení s druhými (27.06.2021)
Více překážek (23.06.2021)
Chvalte Boha (21.06.2021)
Budoucí dobro (18.06.2021)
Velké věci, ale také i nic (16.06.2021)
Vzdělanost (14.06.2021)
Svědectví (13.06.2021)
Záleží to na Tobě (09.06.2021)
Zanedbání sebevýchovy (08.06.2021)
Z přístřeší (07.06.2021)
Posedlý dokonalostí (02.06.2021)
Jak jsem si zasloužila? (31.05.2021)
Nic nečeká (24.05.2021)
O Letnicích (23.05.2021)
Neustálé (21.05.2021)
Dívej se (20.05.2021)
Příklad pro ostatní (19.05.2021)
Nové horizonty (18.05.2021)
Slunce (11.05.2021)
Svědectví (07.05.2021)
Sláva buď muži (06.05.2021)
Vroucnost duše (02.05.2021)
Laskavost a přísnost (30.04.2021)
Přítel mlčení (19.04.2021)
Svatost (17.04.2021)
Když se tělo postí (16.04.2021)
Boží milost (13.04.2021)
Konkrétní blízkost (08.04.2021)
Převeselá novina (04.04.2021)
Na očích (30.03.2021)
Běda nám (28.03.2021)
Kdyby byl na vašem místě (26.03.2021)
Obdiv nebo soucit? (21.03.2021)
Každá slza a kapka krve (20.03.2021)
Obilí vymlátí a hrozny vylisují (18.03.2021)
Zapustí kořeny (16.03.2021)
Láska a utrpení (13.03.2021)
Bolest (09.03.2021)
Když to dopustíme (07.03.2021)
Překážkou Boží milosrdenství (06.03.2021)
Půst papeže Františka (05.03.2021)
On je tady pro nás (04.03.2021)
S křížem Kristovým (03.03.2021)
Dětská hra (27.02.2021)
Srdce, jazyk a oči (25.02.2021)
Setrvávat v tichu (19.02.2021)
Křížová cesta (17.02.2021)
Připodobňuje Spasiteli (17.02.2021)
Překážky (15.02.2021)
Dovednost (13.02.2021)
Musíš mnoho dát (11.02.2021)
Lásku k Němu (10.02.2021)
Denní hygiena (09.02.2021)
Zjevuje nám své slovo a vůli (08.02.2021)
Největší zbraň (06.02.2021)
Odvaha (04.02.2021)
Nevěříš-neuvidíš (03.02.2021)
Rozsah Boží péče (01.02.2021)
Zahrada (31.01.2021)
Absolutní lék (30.01.2021)
Jeho království (28.01.2021)
Oslovuje jménem (27.01.2021)
S tím (24.01.2021)
Přátelství a láska (23.01.2021)
Satelitní navigace (23.01.2021)
Boží šance (22.01.2021)
První pokušení (21.01.2021)
Stejně uboze (19.01.2021)
Se svými slabostmi a nedostatky (16.01.2021)
Základem všeho (15.01.2021)
Vše nebo nic (12.01.2021)
Bude to zveřejněné (11.01.2021)
Život v Božím království (08.01.2021)
K srdci (07.01.2021)
Zjevila se mudrcům (06.01.2021)
Vidí a zná (02.01.2021)
Neznámé budoucnosti (31.12.2020)
Vánoční ozdoba (30.12.2020)
Něco mnohem většího (27.12.2020)
Za Ježíše svoji krev (26.12.2020)
Milujte lidi (24.12.2020)
Inzerát (21.12.2020)
Ty, víš, kdo jsi (20.12.2020)
Desatero v době koronaviru (19.12.2020)
Kdybych měl čekat (18.12.2020)
Boží láska (17.12.2020)
K obrazu Božímu (15.12.2020)
Nevědomý, vědoucí, moudrý (14.12.2020)
Ke každému (11.12.2020)
Nezbloudíš (10.12.2020)
Dobrá díla (07.12.2020)
Nejúčinnější lék (03.12.2020)
Domněnka (01.12.2020)
Cesta do Betléma (30.11.2020)
I za hranici (26.11.2020)
Dostaneme od Pána (25.11.2020)
Pochybnost (24.11.2020)
Vyvýšení a ponížení (23.11.2020)
Mocný všech věcí Králi (22.11.2020)
Nepřiměřeně (19.11.2020)
Co máš a co nemáš (15.11.2020)
Přináší ji láska (13.11.2020)
Nezkrátíš si cestu (11.11.2020)
Dnes (10.11.2020)
Tím více (08.11.2020)
Dovol mi pochopit (06.11.2020)
Stále důvěřuj (05.11.2020)
Před Tvou tvář (04.11.2020)
Jen s Ním (02.11.2020)
Spolupráce (01.11.2020)
Jít si pro radu (27.10.2020)
Do náruče Otce (25.10.2020)
Jen s Bohem (23.10.2020)
Žehnat křížem (20.10.2020)
Oběť smíru (18.10.2020)
Počítáš s tím? (15.10.2020)
Boží režie (13.10.2020)
Nový den (11.10.2020)
Boží slovo (07.10.2020)
Minulost a budoucnost (05.10.2020)
Nenechat ujít příležitost (30.09.2020)
Patrone české vlasti (28.09.2020)
Předávat dál (25.09.2020)
Převyšuje všechno stvořené (24.09.2020)
Bez ostychu (22.09.2020)
Touha po Bohu (21.09.2020)
Já a vy (18.09.2020)
Jako někdo jiný (16.09.2020)
Zakusit radost (14.09.2020)
Jedinečnost (10.09.2020)
Neodvážnější projev (09.09.2020)
Opora (08.09.2020)
Díky vám (07.09.2020)
Dává sám sebe (03.09.2020)
Každý den (01.09.2020)
Dovol Ježíši (29.08.2020)
Do svého nitra (26.08.2020)
Vlastní síly (19.08.2020)
Zdání (17.08.2020)
Záleží to jen na nás (15.08.2020)
Nenajdeš a neuneseš (07.08.2020)
Láska a radost (01.08.2020)
Stojíme-li o to (28.07.2020)
Polní květ (18.07.2020)
Nekonečná radost (12.07.2020)
Nová cesta (10.07.2020)
Laciná radost (09.07.2020)
Výzva (06.07.2020)
Boží přátelé (05.07.2020)
Nejodvážnější projev (01.07.2020)
Nalézáme Boha (27.06.2020)
Jsi dobrý hospodář? (22.06.2020)
K dispozici (20.06.2020)
Prohrané bitvy (17.06.2020)
Restart (15.06.2020)
Zakoušet a cítit (13.06.2020)
Není to jen přitakání (09.06.2020)
Nenech si ujít příležitost (07.06.2020)
Nejvytrvalejší katolický blud (03.06.2020)
Potřebuje ji každý (01.06.2020)
Nenechá na holičkách (26.05.2020)
Ticho (23.05.2020)
Upřený pohled na Ježíše (21.05.2020)
Místem setkání (15.05.2020)
Proměna (11.05.2020)
Jediný impuls (06.05.2020)
Asi potřebuješ srovnat (03.05.2020)
Darem a svědectvím (30.04.2020)
Víme, ale nemáme odvahu (22.04.2020)
Začínat stále znovu (18.04.2020)
Způsob zůstává skryt (16.04.2020)
Po vzkříšení ani stopa (13.04.2020)
Trvale zaměřeni (09.04.2020)
Svědčit o Bohu (02.04.2020)
Jen ten (31.03.2020)
V atmosféře lásky (25.03.2020)
Počítat s pomocí (24.03.2020)
Návrat domů (22.03.2020)
Bez pózy (15.03.2020)
Peří pro ptáka (11.03.2020)
Spojena s Bohem (08.03.2020)
Nepřemožitelné (06.03.2020)
Spolehnout se (02.03.2020)
Ohromit Tě (28.02.2020)
Nejkrásnější modlitba (25.02.2020)
To si nikdy nemysli! (23.02.2020)
Radost pro ostatní (20.02.2020)
V lidském životě (17.02.2020)
Všechno (15.02.2020)
Spočívá ve vůli (12.02.2020)
S důvěrou (10.02.2020)
Důvod k radosti (08.02.2020)
Nejkrásnější poklad (05.02.2020)
Nebuďte ustrašení! (04.02.2020)
Svého přítele (02.02.2020)
Satan se lekne (28.01.2020)
Před Bohem (26.01.2020)
Až ve společenství (24.01.2020)
Hrdinství (23.01.2020)
Kolik darů (21.01.2020)
Připojím se (20.01.2020)
Objevujme krásu (19.01.2020)
S Bohem (15.01.2020)
O lásku (13.01.2020)
Závažnost (08.01.2020)
Potřeby a chamtivost lidí (06.01.2020)
Bojovat nebo trpět (05.01.2020)
Neuškodí a nepomohou (03.01.2020)
Toužíš po lásce (02.01.2020)
Křesťanská naděje (01.01.2020)
Otevírat lásce (30.12.2019)
Křesťanské rodiny (29.12.2019)
Když začneš (27.12.2019)
Jediný (25.12.2019)
Nikdy nenajdeš (22.12.2019)
Drahokamy nebo odpadky (20.12.2019)
Dobré srdce (17.12.2019)
Jsi-li na dně (15.12.2019)
Žiješ ještě? (07.12.2019)
Ochránce a pastýř (04.12.2019)
Tajemství vítězství (02.12.2019)
Chybí nám odvaha (30.11.2019)
Tajná zbraň (29.11.2019)
Nejpoučnější kniha (26.11.2019)
V nebi (24.11.2019)
Suché chrastí (22.11.2019)
Odpuštění (20.11.2019)
Partner (18.11.2019)
Zázrak lásky (16.11.2019)
Co můžete (14.11.2019)
Růžička bílá (13.11.2019)
Odpovídající forma (10.11.2019)
Děkuji ti (07.11.2019)
On přece ví (04.11.2019)
Dalekohled a lupa (02.11.2019)
Otrok (27.10.2019)
Nepochybuj (22.10.2019)
Nezapomeň (21.10.2019)
Rozhodování (20.10.2019)
Krátkost (18.10.2019)
Láska k Bohu (17.10.2019)
Nejdříve v Bohu (16.10.2019)
Břemena (15.10.2019)
Veselost (13.10.2019)
Jazyk a ucho (12.10.2019)
Ty, které chce (10.10.2019)
Řetěz (07.10.2019)
Hloubáním a rozumováním (30.09.2019)
Zůstávejte (28.09.2019)
Otroky smutku (24.09.2019)
Pravá hodnota (22.09.2019)
Krásnější (21.09.2019)
Co znamená věřit? (19.09.2019)
Přijme nebo odmítne (17.09.2019)
Neztrácí odvahu (15.09.2019)
Jak se dívá Bůh (13.09.2019)
Svěřit Pánu (11.09.2019)
Nedá se mlčet (09.09.2019)
Rostou v lásce (08.09.2019)
Dívat a žasnout (05.09.2019)
Dobře využitý čas (03.09.2019)
Srdce Nejvyššího (01.09.2019)
Co nám škodí (27.08.2019)
Ošetřovat rány (25.08.2019)
Nejlepší školou (22.08.2019)
Volná chvíle (20.08.2019)
Skrze zranění (18.08.2019)
Průpovídky a pomluvy (16.08.2019)
Nad anděly vznešená (15.08.2019)
Pod Božím pohledem (13.08.2019)
Zanech smutku (11.08.2019)
Číst a žít (05.08.2019)
Vypros si požehnání (02.08.2019)
Břímě (30.07.2019)
Následuj Pána Ježíše (28.07.2019)
Vězení (26.07.2019)
Jakube, tebe upřímně (25.07.2019)
Vezmi a dej mi (24.07.2019)
Plod milosti (20.07.2019)
Privilegovaným místem (15.07.2019)
Uzdravení (12.07.2019)
Ruční brzda (22.06.2019)
Přijímáni a milováni (14.06.2019)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 05. 04. 2021 | 2227 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.