Zajímavé

Svatý Prokop aktuálně

obrázek, zdroj: www.pixabay.com, CCO Proč v dnešní době už neslýcháme o vyslyšených prosbách a zázracích na přímluvu sv. Prokopa? Není tím vinen svatý Prokop, ale my. Přece si ale připomeňme zázračné vyslyšení prosby dosud žijící ženy, která svědčí...

"Když můj syn měl už čtyři roky a dosud nemluvil, navštívila jsem odborného lékaře v pražské nemocnici. Byl tam pak zanechán k odbornému vyšetření. Po několik dnech, když jsem si přijela pro dítě, byla mi oznámeno, že chlapec má zasažena určitá centra v hlavě, nikdy se nenaučí rozumně mluvit a vyroste z něho postižený muž, který jednou skončí v ústavě. Plná bolesti v duši jsem jela domů vlakem z Prahy přes Čerčany a nebyl jsem schopná se ani chvíli ztišit na modlitbu. Přišla mi však vzpomínka na Sázavu a sv. Prokopa. Nevysedla jsem, abych jela domů, ale pokračovala vlakem na Sázavu. Plná bolesti jsem ani nevnímala lidi, klášterní bána byla uzavřena, do chrámu ani na nádvoří jsem se nemohla dostat, a tak jsem stála chvíli u brány a snažila se trochu zklidnit a poprosit sv. Prokopa za dítě, které se mě drželo mlčky za ruku. Tam mi přišla myšlenka: "Vrať se zpět ke starému nádraží!" Neuvažovala jsem, byl to silný vnitřní hlas. Když jsem se vrátila, všimla jsem si svatoprokopské kaple i se studní. Přišla jsem ke kapli, chytila jsem železných mříží a dívala se chvíli na obraz sv. Prokopa. Vzpomněla jsem si samovolně na některé zázraky spojené se sv. Prokopem o kterých jsem slyšela jako dítě od své maminky. Začala jsem s vírou vyzývat jméno sv. Prokopa, chlapce jsem pustila a oběma rukama jsem se chytila mříže, začala jsem vzlykat a slzy mi prudce tekly z očí. Velká bolest, kterou jsem měla, se začala měnit v hluboký pokoj: "Pane Ježíši, který jsi činil zázraky a činíš je skrze své svaté, zachraň, uzdrav toto dítě pro zásluhy služebníka Prokopa." Ta prosba nebyla ani tak řečena ústy jako hluboko v srdci. Pokoj ještě víc zaplavil mou duši, bylo mi dobře, cítila jsem tento zvláštní pokoj, ale tu jsem si vzpomněla na svého chlapce. Otočila jsem se a on hleděl upřeně a spokojeně na mě! Otevřela se mu ústa a klidně a přirozeně řekl: "Mama!" Při další prohlídce lékaři trvali na svém: "Dítě sice začalo mluvit, ale podle odborných vyšetření zůstane psychicky postiženo." Znovu jsem přišla na toto místo a prosila Božího Syn Ježíše Krista pro zásluhy sv. Prokopa o uzdravení! Od té doby už uběhlo 40 let, chlapec žádné následky neměl. Maturoval a zastává zaměstnání dost náročné na psychiku. Pane Bože, kdykoliv si na to vzpomenu, děkuji Ti za tento zázrak, který jsi udělal na mocnou přímluvu svatého muže ze Sázavy!"

Světci se v nebi nemění, nestárnou a nemění sv. city. Tak jako sv. Prokop dříve miloval Čechy, tak je miluje i nyní. A tak jako se dříve za ně modlil a přimlouval, tak činí i dnes. Jestliže není slyšet o nových zázracích a milostech, pak je vina u nás. My jsme jsme se odcizili našemu přímluvci, zapomněli jsme činit pokání a ptáme se, proč nám nepomáhá. Vraťme se k úctě, jakou k němu měli naši předkové! A on se obrátí k nám! A úcta k sv. Prokopu spočívá v tom, následovat ho v jeho radikálnosti a horlivosti pro Boží království. To, čemu nás sv. opat sázavský učil, je na prvním místě pokání. Následujme ho tedy v jeho cestě za Kristem, a potom se i my staneme svědky toho největšího zázraku- života Kristova v nás.

Svatý Prokop a démonické působení po 1000 letech
Svatý Prokop je znázorňován, jak křížem pohání ďábla zapřaženého do pluhu a oře s ním brázdu. Od Sázavy- Černých Bud do Chotouně rodiště sv. Prokopa, vede v současné době turistická stezka, která začíná roklinou, kterou dle tradice měl sv. Prokop s ďáblem vyorat. Čertovu brázdu je už dnes těžko sledovat až k městu Kouřimi, ale je zřetelná při svém začátku. Když vyjíždíme z Uhlířských Janovic do města Sázavy, pak popravé straně, ještě před tabuli označující obec, stojí sloup a na něm je obraz sv. Prokopa. Světec má zapřaženého ďábla v pluhu a v ruce drží kříž, kterým ďábla pohání. Touto roklinou se dnes do řeky Sázavy vlévá malý potůček. Vypráví se, že po bratrovražedné bitvě u Lipan, kde se mezi sebou navzájem pobila husitská vojska, jejich krev tekla až k Sázavě, aby tu žalovala sv. Prokopovi na tuto smutnou událost.

Z jeskyně na břehu řekly Sázavy vyhnal sv. Prokop tisíc démonů, kteří ji obývali. Na místě, kde byla tato jeskyně, je nyní krypta sázavského chrámu, v níž je sv. Prokop pochován. Co se týče Čertovy brázdy, mnozí tomu doslova věří, jiní tuto brázdu pokládají za přírodní architektonický úkaz. Co se týče vyhnání tisíce démonů z jeskyně, je na to rovněž dvojí pohled. Ale můžeme jít trochu dál. Dvojí pohled je taky na to, co se týče existence démonů. Jenže tady to už má vážné důsledky, nejen pro vztah k Bohu a k Božímu slovu, ale také pro osobní život každého jedince. myslím, že dnes je mnoho lidí, pro které existence démonů není jen záležitostí víry, ale je to pro ně konkrétní zkušenost, i když se mnozí z nich za křesťany nepovažují a do kostela nechodí. Sv. Prokop na Sázavě vyháněl z posedlých démony, ale i po je smrti tito démoni z těchto ubožáků vycházeli, ať v kryptě či v areálu kláštera. O tom máme svědectví historie. Ale i v současné době, kdy se mnozí zvláštním způsobem otevřeli vlivu a otroctví zlého ducha, mohou tito lidé zakusit osvobození skrze víru a pokání. Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky a boj jeho království s královstvím temna se odehrává v každém srdci.

Jistě je mnoho duší ovládaných démonem, který v určité oblasti ovládá nejen jejich myšlení, ale i jejich vůli. Jsou i jiní, a těch je většina, kteří zakoušejí, že určitá oblast jejich duše je znesvobodněna, a jsou tedy závislí na démonické svázanosti. Takoví, a zvláště takoví, by se měli obracet na toho, kdo nad ďáblem i jeho démony zvítězil, a tím je Ježíš Kristus, náš Spasitel a Pán. Ten, kdo se obrátil a přijal Krista a zakouší svázanost v určité oblasti, měl by prosit za osvobození z těchto neviditelných duchovních pout. Je možno tak učinit kdekoliv, ale jsou určitá místa, kde je prostředí živé víry nebo v minulosti byla tato místa touto vírou proniknuta, a zde zpravidla dojde k osvobození. Co se týče naší vlasti, je to na prvním místě Sázava a svatý Prokop. On i jiní Boží služebníci, kteří žili životem víry, po svém pozemském životě už obdrželi korunu věčné slávy v novém životě. Jejich tělesné schránky zpravidla už dlouho odpočívají na určitých místech a čekají zde na vzkříšení, proměnění a oslavení. Proto chováme k ostatkům těchto Božích služebníků úctu. Tím vzdáváme úctu jejich nesmrtelné stránce, jejich duchu, který je už u Pána ve slávě. Oni jsou našimi staršími bratry, oni se za nás před Božím trůnem přimlouvají. Úcta k nim není něco, co nás odděluje od Krista, který je naším jediným Spasitelem a naším osobním Zachráncem. On zemřel za každého z nás osobně a každý z nás ho musí osobně přijmout., protože v nikom jiném není spásy. (srov. Sk 4,12)

Za nás nezemřel žádný svatý, i když zemřel, tak nás nespasil, a tím spíše není naším spasitelem nějaký guru či nějaký učitel jógy nebo bojového umění...Tajemství církve nám ukazuje jednotu těch, kteří přijali Krista a přijali jeho ducha. Svatí jsou nám vzory, jak realizovat Kristovo evangelium, jak konkrétně žít v určitých situacích z víry v Krista a jak se nechat vést Duchem Svatým. Jak rozlišovat duchy a hlavně jak bojovat s hříchem, který je v nás, jak se vypořádat se systémem světa a s duchem klamu. Takovým bojovníkem víry je v našem národě svatý Prokop, který je srostlý s počátkem křesťanství u nás, ale i s naší národností a kulturou.

My jsme povinni hlásat Krista a evangelizovat, aby duše byly zachráněny, ale my místo toho, abychom konali misii pohanům, otvíráme sami sebe novopohanskému tlaku, který směřuje k likvidaci živé víry v Krista. Neslané a nemastné křesťanství není pro peklo žádnou hrozbou, naopak- orá pro něj brázdu a zapřaženi jsou oklamaní a teoretizující křesťané. Je tedy otázka v životě každého z nás: kdo orá brázdu, komu a s kým? A tu je vzorem svatý Prokop.

Zdroj: Podle knihy Svatý Prokop Divotvůrce, MCM 2003, Světlo- Týdeník matice cyrilometodějské, č. 26, IX. ročník, 29. června 2003

obrázek, zdroj: www.pixabay.com, CCO

Sdílet

Související články:
Budoucí svatí (28.02.2024)
Potřebuje ji každý (27.02.2024)
Boží skutky (26.02.2024)
Srdce člověka (24.02.2024)
Proti zlu ne proti hříšníkovi (23.02.2024)
Z celého světa (22.02.2024)
Ale také sebe (21.02.2024)
Štěstí na zemi (20.02.2024)
Prosili o pomoc (19.02.2024)
Skutečnost našeho života (18.02.2024)
Příkladný život (17.02.2024)
Cenu skutků (16.02.2024)
Za pár let nebo dní (15.02.2024)
Pohleďme na Kristovu krev (14.02.2024)
S radostí (13.02.2024)
Můžeš těžce klesnout (12.02.2024)
Přijmout odlišnost (11.02.2024)
Duchovní boj (10.02.2024)
Smysl života (10.02.2024)
Boží spravedlnost (07.02.2024)
Boží skutky (07.02.2024)
Stejným směrem (06.02.2024)
Čas na sluníčku (05.02.2024)
Laskavost (04.02.2024)
Obchod s Pánem Bohem (03.02.2024)
Uskutečňují zblízka (03.02.2024)
V Pánově lásce (02.02.2024)
S pomocí shůry (01.02.2024)
Synáčkové moji (31.01.2024)
Vidět dobro (30.01.2024)
Dovolte Mu to (29.01.2024)
Pro celou společnost (28.01.2024)
Kristovi učedníci (27.01.2024)
Setkání s Bohem (26.01.2024)
Pán ho povolal (25.01.2024)
Průpovídky a pomluvy (24.01.2024)
Zavírat dveře (23.01.2024)
Smysl života (22.01.2024)
Oči (21.01.2024)
Náročná výzva! (20.01.2024)
Aktuální stav (16.01.2024)
Nejkrásnější díla Boží (15.01.2024)
Využívat čas (14.01.2024)
Trvale šťastný (13.01.2024)
Nikdy nezapomínej (12.01.2024)
Naše srdce (11.01.2024)
Splnit Boží vůli (10.01.2024)
Dobro rodiny (09.01.2024)
Objevujme krásu (08.01.2024)
Zavržení (07.01.2024)
Dnešního dne (06.01.2024)
Nečinně žít v lenosti (05.01.2024)
Co můžeme a musíme (04.01.2024)
Uskutečňují zblízka (03.01.2024)
Tento postoj (03.01.2024)
Jen s proplouváním (02.01.2024)
Nastal nám den veselý (01.01.2024)
Plní údivu (31.12.2023)
Prozřetelnost Boží (30.12.2023)
Štěstí národů (29.12.2023)
Zeptej se sám sebe (28.12.2023)
Žádné štěstí světa (27.12.2023)
Na hlavu bludaře (26.12.2023)
Stále chrání (25.12.2023)
Mocná zbraň (24.12.2023)
Z jeho dobroty (22.12.2023)
Nikdy nedělej (21.12.2023)
Překvapivý horizont (17.12.2023)
Přičteno jako pokání za hříchy (16.12.2023)
Pramen Božího milosrdenství (15.12.2023)
Velkou oporou (14.12.2023)
Buď optimistou (13.12.2023)
Dobudeme věčnost (11.12.2023)
S radostí a mlčením (10.12.2023)
Odhaluje plán svatosti (05.12.2023)
Učí se milovat (30.11.2023)
Duchovní radost (30.11.2023)
Nosí v srdci (29.11.2023)
Závistivý a svatý (20.11.2023)
Největší zlo (19.11.2023)
Velké věci (18.11.2023)
Ať se raduje (17.11.2023)
Jako bys mu nabízel (16.11.2023)
Chudá panna k chudému Kristu (13.11.2023)
Rozlišování (12.11.2023)
Vlastním jménem (11.11.2023)
Zrcadlo (08.11.2023)
Vládce (07.11.2023)
Jim v tom brání (04.11.2023)
Dokonalá pokora (03.11.2023)
Každý z nás! (01.11.2023)
Získávat ctnosti (31.10.2023)
Jsou za to vděční (30.10.2023)
Svědky naší odměny (29.10.2023)
Kdo se obrací k Bohu (28.10.2023)
Osobní povolání (25.10.2023)
Větší cenu než všechny oběti (24.10.2023)
Každodenní práce (19.10.2023)
I se svým Synem (18.10.2023)
Přicházejí od Boha (17.10.2023)
Reaguj klidně (16.10.2023)
Umět žasnout (15.10.2023)
Kráčíme s Pánem (14.10.2023)
Je to radost (12.10.2023)
Postupujme vždy stejným způsobem (08.10.2023)
Modlíme se k Ní (07.10.2023)
Zatvrzelé srdce (06.10.2023)
Předurčení pro nebe (05.10.2023)
Vítán nebeskými zástupy (04.10.2023)
Tvář Otce (02.10.2023)
Láska, která stojí za to (01.10.2023)
Srdcem v nebi (30.09.2023)
Ze života svatého Václava (28.09.2023)
Opuštění dobrého (27.09.2023)
Zahrnuje všechny (26.09.2023)
Život víry (25.09.2023)
Naši práci (22.09.2023)
Naše láska (21.09.2023)
Nedostatek lásky (20.09.2023)
Raduj se se svým Přítelem (19.09.2023)
S nimi pokojně smířit (13.09.2023)
Nechtějí to přijmout (12.09.2023)
Pronesena naprázdno (03.09.2023)
Jejich srdce stále poroste (30.08.2023)
Láska rodiny (28.08.2023)
Pro jeho lásku něco vytrpět (27.08.2023)
Lékem na všechny naše rány (26.08.2023)
Ze srdce Páně (25.08.2023)
Napomenout svého bližního (24.08.2023)
V plnosti slávy (22.08.2023)
Kdo trpí více (21.08.2023)
K vedení duší (20.08.2023)
Viditelný svět je jako mapa (19.08.2023)
Hlad po smysluplném životě (18.08.2023)
Maria je vzata do nebe (15.08.2023)
Nerozlučnými druhy (14.08.2023)
Proti vlastnímu dobru (13.08.2023)
Správnou zásadou (12.08.2023)
Nesmazatelně po celý život (11.08.2023)
Síť, do které nachytáme nejvíce duší (10.08.2023)
Ve chvíli pokušení (10.08.2023)
Hledat jen čest a slávu Boží (09.08.2023)
Unášen prudkým Božským žárem (08.08.2023)
Vzbuzuje úžas (06.08.2023)
Vztah s Bohem (31.07.2023)
Čistota života (30.07.2023)
Posune k pomluvám (29.07.2023)
Pohled druhých (28.07.2023)
Sedm západů (27.07.2023)
Svatý Jáchyme a Anno (26.07.2023)
Křesťanovo vyznání víry a lásky (25.07.2023)
Jakube, tebe upřímně, písněmi svými chválíme (25.07.2023)
Poslední kapka krve (24.07.2023)
Umrtvovat jazyk (23.07.2023)
Světem se kochala, jako velká hříšnice (22.07.2023)
Hasit oheň (21.07.2023)
Nemůžeme přijmout (20.07.2023)
Mnoho praxe (19.07.2023)
Nebe i peklo (18.07.2023)
Představa blížícího se nebe (17.07.2023)
Vládu nad správným úmyslem (16.07.2023)
Počátek pokoje (15.07.2023)
Zlá vášeň (14.07.2023)
Když je to možné (13.07.2023)
Dva hříchy pospolu (12.07.2023)
Osamocený ostrov (11.07.2023)
Čas rychle utíká (09.07.2023)
Dokonalé odevzdání se (08.07.2023)
Ctnosti vedou ke svatosti (07.07.2023)
Svatá horlivost (06.07.2023)
Ze života svatého Cyrila (05.07.2023)
Pravdy svého srdce (04.07.2023)
Neexistuje cizí člověk (02.07.2023)
Tak tvrdá srdce (01.07.2023)
Zkušenost lásky (28.06.2023)
Kroky k cíli (27.06.2023)
Od srdce (25.06.2023)
Předchůdce pravý byl (24.06.2023)
Dvě věci (23.06.2023)
Slova (22.06.2023)
Vyprošuji vám v modlitbách (21.06.2023)
Bez ní to nepůjde (20.06.2023)
Zdarma (19.06.2023)
Jak rostla její víra (17.06.2023)
Na poslední hodinku (16.06.2023)
Jediná starost (14.06.2023)
Jediná věc (13.06.2023)
Služebníkem a nástrojem (12.06.2023)
Pro prázdnotu (11.06.2023)
Někdy je to těžké (10.06.2023)
Křesťanská radost (09.06.2023)
Pokrme nebeský (08.06.2023)
Jste vnímaví? (07.06.2023)
Soužití či soužení?: Milující ušlechtilá duše (06.06.2023)
Všechno očekávat od Boha (06.06.2023)
Radost ze života (05.06.2023)
Radost svědomí (04.06.2023)
Spasitelná bázeň před hříchem (02.06.2023)
Zpívají nebesa i celá země (01.06.2023)
Tisíckráte pozdravujem tebe, (31.05.2023)
Ita missa est (30.05.2023)
Potřeba milovat (27.05.2023)
Dokonalost (26.05.2023)
O výchově: Strach o víru dětí (9. kapitola) (25.05.2023)
Dvě velmi odlišné věci (24.05.2023)
I největší naděje (23.05.2023)
Naše víra (22.05.2023)
Životní krize (21.05.2023)
Vnímavost k Božské lásce.... (20.05.2023)
Není daleko (19.05.2023)
Prozpěvujme v utěšení (18.05.2023)
Kéž bych... (17.05.2023)
Svatý Jene Nepomucký (16.05.2023)
Líbit Bohu (15.05.2023)
Minulost- budoucnost (12.05.2023)
Mezi mužem a ženou (11.05.2023)
O výchově: Společná modlitba (6. kapitola) (06.05.2023)
Sláva buď muži, který Bohu sloužil (06.05.2023)
V těžkosti (02.05.2023)
Zpívají nebesa i celá země (01.05.2023)
Josefe, synu Davidův (01.05.2023)
Jak chce On (30.04.2023)
Díky ní žijí (29.04.2023)
Nic nespáchali (28.04.2023)
Zachovávají lásku (28.04.2023)
Dosud (27.04.2023)
Setkání s Kristem (23.04.2023)
Sdílená radost (21.04.2023)
Všecko bez námahy? (20.04.2023)
Ne člověku, ale Bohu (19.04.2023)
Všechny nedostatky (18.04.2023)
Nejvyšší trest (17.04.2023)
O spásu duší (16.04.2023)
Zaměstnán jedině Bohem (15.04.2023)
Poslouchej mě (13.04.2023)
Největším spojencem satana (12.04.2023)
Pouze to (11.04.2023)
Díky poznání sebe samého (10.04.2023)
Ó převeselá novina (09.04.2023)
Král židovský (07.04.2023)
Musím se polepšit (05.04.2023)
Odejdi ode mne! (04.04.2023)
Podrobnosti svého bídného života (03.04.2023)
Kříži věrný ze všech stromů (02.04.2023)
Co dokáže zlá příležitost (01.04.2023)
Láska k Bohu (31.03.2023)
Jakou služebnou? (30.03.2023)
Špatné svědomí (30.03.2023)
V první řadě (29.03.2023)
Jenž je Láska sama (28.03.2023)
Nejcennější čas (28.03.2023)
To nejlepší v sobě (27.03.2023)
I mnozí další hříšníci (26.03.2023)
Dobudeš srdce (23.03.2023)
Nepozná Boha (22.03.2023)
Plodí a ochraňuje (21.03.2023)
Jedinou věcí (20.03.2023)
Velké zlodějství (19.03.2023)
Skrze lásku a milosrdenství (18.03.2023)
Není dokonalosti (17.03.2023)
Z čistoty srdce (16.03.2023)
Melancholický stav (15.03.2023)
Posvěceno jeho přítomností (14.03.2023)
Jakou zásluhu? (13.03.2023)
Ozdobit kvvětinami (12.03.2023)
Na pevném základu (11.03.2023)
Mnoho milovat (10.03.2023)
Získávat ctnosti (09.03.2023)
Všichni jsou Božím obrazem (08.03.2023)
Odhoď daleko (06.03.2023)
Odhodili strach (05.03.2023)
Pravá křesťanská láska (04.03.2023)
Abys nepodlehl (03.03.2023)
Opravdoví křesťané (02.03.2023)
(01.03.2023)
V nitru (01.03.2023)
Moudrý člověk (28.02.2023)
S vděčností (27.02.2023)
S výjimkou (26.02.2023)
Škola lásky (25.02.2023)
12 stupňů křesťanské pokory (24.02.2023)
Všechna jeho práce (23.02.2023)
Z listu svatého Klementa I. (22.02.2023)
Až narostou (21.02.2023)
Zakořeňovat do Boha (20.02.2023)
Vše (19.02.2023)
Dívej se (18.02.2023)
Nemůže žít (17.02.2023)
Náchylnost obviňovat Boha (16.02.2023)
Pevně přesvědčeni (15.02.2023)
Pojetí Boha (14.02.2023)
Nesnadná a obětavá (13.02.2023)
Předat je duši (12.02.2023)
Jitřenko spásy (11.02.2023)
Pokorně přijímají (10.02.2023)
Opravdová lítost (07.02.2023)
Nevyčerpatelné požehnání (05.02.2023)
Pravá křesťanská láska (04.02.2023)
Vypravuj o své práci (31.01.2023)
Pravdivá pokora (30.01.2023)
Odpor (29.01.2023)
Každá vlastnost vypadá jinak (28.01.2023)
Ztrácíme zásluhy (26.01.2023)
Největším zlem (25.01.2023)
Kdo se modlí a kdo se nemodlí (24.01.2023)
Přináší smrt duši i tělu (23.01.2023)
Okolnosti (22.01.2023)
Starostlivost láska (21.01.2023)
Dokonalé štěstí (20.01.2023)
Neposuzuj (19.01.2023)
Kvete i naděje (18.01.2023)
Boží přítel (17.01.2023)
V moři milosrdenství (14.01.2023)
Úplně zavaleni (11.01.2023)
Základ ve víře (10.01.2023)
Jen když klečí (09.01.2023)
Dlouhá životní praxe (08.01.2023)
Co je třeba dělat (07.01.2023)
Dnešního dne (06.01.2023)
Největší štěstí (05.01.2023)
Z přemíry lásky (02.01.2023)
Byli svědky? (31.12.2022)
Každý věřící (30.12.2022)
Bojovat (29.12.2022)
Nadějná vyhlídka (28.12.2022)
Počítá s Tebou (28.12.2022)
Obohatí mnohé (27.12.2022)
Dítě se nám narodilo (25.12.2022)
Ježíšův domov (24.12.2022)
Dát srdce (23.12.2022)
Musíme pochopit (20.12.2022)
Bez pochyb nebe (18.12.2022)
Na druhé (17.12.2022)
Nahání strach (16.12.2022)
Mudrlanty a pisálky (15.12.2022)
Můžeme rozkazovat (14.12.2022)
Svatost Boží (13.12.2022)
Užitečnost práce (12.12.2022)
Když... (11.12.2022)
Nekonečná hodnota (09.12.2022)
Cesta (06.12.2022)
Na kolenou (05.12.2022)
Bez lásky (04.12.2022)
Záležitost jiných lidí (03.12.2022)
Jak přemoci (01.12.2022)
Nesmím zapomenout (30.11.2022)
Osobní setkání (29.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Večerní zpytování svědomí (8. kapitola) (28.11.2022)
Největší láskou (28.11.2022)
Vlastní zisk (27.11.2022)
Každodenní všedností (26.11.2022)
Zdrojem opravdové radosti a blaženosti (25.11.2022)
Vyňatý? (25.11.2022)
Milost snášet (23.11.2022)
Výzbroj světla (22.11.2022)
Veliký vzor (21.11.2022)
Král Králů (20.11.2022)
Ví, že má křídla (19.11.2022)
Všechno (18.11.2022)
Pýcha a pokora (17.11.2022)
Osel (16.11.2022)
Vytneš u kořene (14.11.2022)
Beze mne (05.11.2022)
V Boží blízkosti (05.11.2022)
I když se naše srdce vzpírá (04.11.2022)
Hledal tvou tvář (02.11.2022)
Posvátná služba (31.10.2022)
Jistota (26.10.2022)
V milosti Boží (25.10.2022)
Rozptyluje bouři (24.10.2022)
Nebojte se! (22.10.2022)
Vyšší cenu než zlato (19.10.2022)
Ze života sv. Hedviky (16.10.2022)
Cesta, světlo, život a láska (11.10.2022)
Jak veliký (10.10.2022)
Mnohonásobně (08.10.2022)
Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží (07.10.2022)
Zavazuje a osvobozuje (03.10.2022)
Co budeš dnes dělat? (02.10.2022)
Co je mým povoláním? (01.10.2022)
Pomáhat ostatním (30.09.2022)
Michaeli, Gabrieli, Rafaeli (29.09.2022)
Chudí a služba chudým (27.09.2022)
Všichni zachráněni (27.09.2022)
Setrvávat s Bohem (23.09.2022)
Bez přičinění (22.09.2022)
Od Boha (21.09.2022)
Uzdravuje (20.09.2022)
Marně namáhá (19.09.2022)
P. Marek Dunda: Je to jedno, zda jsi pokřtěný nebo ne? (18.09.2022)
Od Boha i od lidí (18.09.2022)
Připomínka (17.09.2022)
I druhým (11.09.2022)
Na pomoc slova (09.09.2022)
Maria na svět přichází (08.09.2022)
Rytmus lidského života (07.09.2022)
Veliká bída (06.09.2022)
Miluji Ti, můj Bože (05.09.2022)
Víra roste (04.09.2022)
Chodila a stopy (03.09.2022)
K neustálému obnovování (31.08.2022)
Poklady své všemohoucnosti (31.08.2022)
K nikomu (30.08.2022)
Něco jedinečného (29.08.2022)
Mýlí a nemýlí (28.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Evangelium (8. kapitola) (28.08.2022)
Ještě je tolik dobrého, co je třeba vykonat (27.08.2022)
Směrem k druhým (26.08.2022)
Čím více jsi mocný (23.08.2022)
Vyslechni mě (22.08.2022)
Nejcennější svoboda (21.08.2022)
Máme to srdce (20.08.2022)
V mysli, v srdci a na rtech (19.08.2022)
Sloužit druhým (17.08.2022)
Naše snaha (16.08.2022)
Přirozený zákon (15.08.2022)
Neproplouvej (14.08.2022)
Nezpychni! (12.08.2022)
Kdo neslyší (11.08.2022)
Cíl znáte (10.08.2022)
Neoddělitelnost (09.08.2022)
Plni chyb (08.08.2022)
Kdyby každý (07.08.2022)
Odchod do nebe (06.08.2022)
Vzácný dar (03.08.2022)
Nelze vyjádřit (02.08.2022)
Milujeme Toho (01.08.2022)
V okolí (31.07.2022)
Sám sobě (30.07.2022)
Věčná blaženost (29.07.2022)
Z Boží rukou (28.07.2022)
Co si láska žádá (27.07.2022)
Právě teď (26.07.2022)
Ztracený čas (25.07.2022)
Bůh aby byl Bohem (17.07.2022)
Jedna kapka (16.07.2022)
Trpělivě a tiše (15.07.2022)
Účast (14.07.2022)
Je-li nutné (13.07.2022)
Pojď se mnou (12.07.2022)
Vichřice pýchy (08.07.2022)
Změní náš život (07.07.2022)
Nade všechno (01.07.2022)
Od Tebe (24.06.2022)
Mnozí žijí v omylu (23.06.2022)
Násilím (19.06.2022)
Srdcím Ježíše a Marie (18.06.2022)
Boží stvoření (11.06.2022)
K Bohu (10.06.2022)
Na sklonku (04.06.2022)
S někým být (31.05.2022)
Plním slib (24.05.2022)
Hledět k Bohu (22.05.2022)
Základ všeho (18.05.2022)
To, co nemáš (17.05.2022)
Chvalozpěv na dobrotu Boha (15.05.2022)
Příběh lásky pro zamilované (12.05.2022)
Darem pro bližní (10.05.2022)
Společně (07.05.2022)
Nade všemi (02.05.2022)
Jedna příčina (29.04.2022)
Jak chce On (28.04.2022)
Jediná síla (26.04.2022)
Boží lásku (24.04.2022)
Tisíce příležitostí (23.04.2022)
Startovní bod (19.04.2022)
Námaha (11.04.2022)
Vítězství (08.04.2022)
Blaženější (07.04.2022)
Právě teď (28.03.2022)
Dívat vzhůru (27.03.2022)
Vypovídá vše (20.03.2022)
Šíp vržený vůlí (18.03.2022)
Ďáblova kniha smrti (17.03.2022)
Bránu nebe (15.03.2022)
Nový směr (14.03.2022)
Stojí to mnoho úsilí (13.03.2022)
Pomalu (12.03.2022)
Síla (11.03.2022)
Zbraň (10.03.2022)
Nepřispívej (09.03.2022)
Podle čistého srdce (08.03.2022)
Cíl křesťana (07.03.2022)
Naděje (06.03.2022)
Z tohoto světa (01.03.2022)
Jen z lásky (28.02.2022)
Podobnost s Bohem (26.02.2022)
Zlý duch (23.02.2022)
Jedině Boha (22.02.2022)
Náš život (21.02.2022)
Prostředky (20.02.2022)
První láskou (19.02.2022)
Kupředu (15.02.2022)
Stupně (12.02.2022)
Jitřenko spásy (11.02.2022)
Měj odvahu (09.02.2022)
Neminout cíl (03.02.2022)
To je On! (02.02.2022)
Na tomto světě (01.02.2022)
Velkorysost (31.01.2022)
Neztrácej (30.01.2022)
Most mezi nebem a zemí (28.01.2022)
Přinese plody (27.01.2022)
Je věrný svým slibům (26.01.2022)
Plody modlitby (25.01.2022)
Důvěrný vztah (24.01.2022)
Stopy lásky (21.01.2022)
Odpovídající forma (20.01.2022)
Smysl života (19.01.2022)
Hodně (18.01.2022)
Stálý pokoj (16.01.2022)
Pro druhého (15.01.2022)
Každou slzu (12.01.2022)
Proměnit láskou (11.01.2022)
Růst dává Bůh (10.01.2022)
Životní prostor (09.01.2022)
Na očích (07.01.2022)
Co nejusilovněji (05.01.2022)
Služebník (04.01.2022)
A co my? (02.01.2022)
Budoucnost (01.01.2022)
Z Boží ruky (31.12.2021)
Není nic většího (28.12.2021)
Vlastní odlesk (27.12.2021)
Abychom se dozvěděli (26.12.2021)
Všechno stvoření (25.12.2021)
Jestliže (18.12.2021)
Nepolevuj v modlitbě (15.12.2021)
V nitru usebrán (12.12.2021)
Přijmout odpovědnost (02.12.2021)
Duchovní slepota (01.12.2021)
Apoštol Krista Ježíše (30.11.2021)
Překážka (29.11.2021)
Ve světě a v člověku (28.11.2021)
Vlákno (27.11.2021)
Sám sebe (26.11.2021)
Musí poznat (25.11.2021)
Pýcha a marnivost (24.11.2021)
Pod postel (23.11.2021)
Nabídnout ruce (22.11.2021)
Nic neriskující (21.11.2021)
Dokáže dávat (18.11.2021)
Zoufalství (15.11.2021)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Skřítek Kostelníček (14.11.2021)
My voláme k tobě, naděje Čechů (13.11.2021)
Jako šplhavý pták (10.11.2021)
Usmívej se (08.11.2021)
Dokud mohu (07.11.2021)
Zcela konkrétně (02.11.2021)
Jediná osoba a jedna kniha (01.11.2021)
Lidské srdce (29.10.2021)
Vyhoření (27.10.2021)
Mnoho utrpení (24.10.2021)
Co nemůžeme my (22.10.2021)
Lékárnička (17.10.2021)
Ráz života (14.10.2021)
Neprospívá ke spáse (11.10.2021)
Je potřeba o ni bojovat (10.10.2021)
Všechno, co bylo řečeno (07.10.2021)
Malý začátek (06.10.2021)
Duchovní boje (27.09.2021)
Přítel kříže (26.09.2021)
Křesťanská mumie (22.09.2021)
Pokoj v duši (19.09.2021)
Své vlasti matko vznešená (16.09.2021)
Vytrvala pod křížem Pána (15.09.2021)
Inspirace (13.09.2021)
Změň to (12.09.2021)
V síle Božího slova (09.09.2021)
Schopnost (05.09.2021)
Razítko (29.08.2021)
S Bohem (26.08.2021)
S dobrou vůlí (25.08.2021)
Společenstvím života a lásky (24.08.2021)
Snaha (22.08.2021)
To nejlepší (20.08.2021)
Děláte nemožné (16.08.2021)
S jakou láskou (14.08.2021)
Nejdřív sebe (10.08.2021)
Pro Tebe (31.07.2021)
Odhoď pryč (28.07.2021)
Břemena (27.07.2021)
Růže s trny (26.07.2021)
Otevřená mysl a srdce (18.07.2021)
Jedině ten (13.07.2021)
Lidské povídání (09.07.2021)
Obrať se k Němu (07.07.2021)
Bohatství (30.06.2021)
Sdílení s druhými (27.06.2021)
Více překážek (23.06.2021)
Chvalte Boha (21.06.2021)
Budoucí dobro (18.06.2021)
Velké věci, ale také i nic (16.06.2021)
Vzdělanost (14.06.2021)
Svědectví (13.06.2021)
Záleží to na Tobě (09.06.2021)
Zanedbání sebevýchovy (08.06.2021)
Z přístřeší (07.06.2021)
Posedlý dokonalostí (02.06.2021)
Jak jsem si zasloužila? (31.05.2021)
Nic nečeká (24.05.2021)
O Letnicích (23.05.2021)
Neustálé (21.05.2021)
Dívej se (20.05.2021)
Příklad pro ostatní (19.05.2021)
Nové horizonty (18.05.2021)
Slunce (11.05.2021)
Svědectví (07.05.2021)
Sláva buď muži (06.05.2021)
Vroucnost duše (02.05.2021)
Laskavost a přísnost (30.04.2021)
Přítel mlčení (19.04.2021)
Svatost (17.04.2021)
Když se tělo postí (16.04.2021)
Boží milost (13.04.2021)
Konkrétní blízkost (08.04.2021)
Velikonoční poselství Urbi et Orbi (05.04.2021)
Převeselá novina (04.04.2021)
Na očích (30.03.2021)
Běda nám (28.03.2021)
Kdyby byl na vašem místě (26.03.2021)
Obdiv nebo soucit? (21.03.2021)
Každá slza a kapka krve (20.03.2021)
Obilí vymlátí a hrozny vylisují (18.03.2021)
Zapustí kořeny (16.03.2021)
Láska a utrpení (13.03.2021)
Bolest (09.03.2021)
Když to dopustíme (07.03.2021)
Překážkou Boží milosrdenství (06.03.2021)
Půst papeže Františka (05.03.2021)
On je tady pro nás (04.03.2021)
S křížem Kristovým (03.03.2021)
Dětská hra (27.02.2021)
Srdce, jazyk a oči (25.02.2021)
Setrvávat v tichu (19.02.2021)
Křížová cesta (17.02.2021)
Připodobňuje Spasiteli (17.02.2021)
Překážky (15.02.2021)
Dovednost (13.02.2021)
Musíš mnoho dát (11.02.2021)
Lásku k Němu (10.02.2021)
Denní hygiena (09.02.2021)
Zjevuje nám své slovo a vůli (08.02.2021)
Největší zbraň (06.02.2021)
Odvaha (04.02.2021)
Nevěříš-neuvidíš (03.02.2021)
Rozsah Boží péče (01.02.2021)
Zahrada (31.01.2021)
Absolutní lék (30.01.2021)
Jeho království (28.01.2021)
Oslovuje jménem (27.01.2021)
S tím (24.01.2021)
Přátelství a láska (23.01.2021)
Satelitní navigace (23.01.2021)
Boží šance (22.01.2021)
První pokušení (21.01.2021)
Stejně uboze (19.01.2021)
Se svými slabostmi a nedostatky (16.01.2021)
Základem všeho (15.01.2021)
Vše nebo nic (12.01.2021)
Bude to zveřejněné (11.01.2021)
Život v Božím království (08.01.2021)
K srdci (07.01.2021)
Zjevila se mudrcům (06.01.2021)
Vidí a zná (02.01.2021)
Neznámé budoucnosti (31.12.2020)
Vánoční ozdoba (30.12.2020)
Něco mnohem většího (27.12.2020)
Za Ježíše svoji krev (26.12.2020)
Milujte lidi (24.12.2020)
Inzerát (21.12.2020)
Ty, víš, kdo jsi (20.12.2020)
Desatero v době koronaviru (19.12.2020)
Kdybych měl čekat (18.12.2020)
Boží láska (17.12.2020)
K obrazu Božímu (15.12.2020)
Nevědomý, vědoucí, moudrý (14.12.2020)
Ke každému (11.12.2020)
Nezbloudíš (10.12.2020)
Dobrá díla (07.12.2020)
Nejúčinnější lék (03.12.2020)
Domněnka (01.12.2020)
Cesta do Betléma (30.11.2020)
I za hranici (26.11.2020)
Dostaneme od Pána (25.11.2020)
Pochybnost (24.11.2020)
Vyvýšení a ponížení (23.11.2020)
Mocný všech věcí Králi (22.11.2020)
Nepřiměřeně (19.11.2020)
Co máš a co nemáš (15.11.2020)
Přináší ji láska (13.11.2020)
Nezkrátíš si cestu (11.11.2020)
Dnes (10.11.2020)
Tím více (08.11.2020)
Dovol mi pochopit (06.11.2020)
Stále důvěřuj (05.11.2020)
Před Tvou tvář (04.11.2020)
Jen s Ním (02.11.2020)
Spolupráce (01.11.2020)
Jít si pro radu (27.10.2020)
Do náruče Otce (25.10.2020)
Jen s Bohem (23.10.2020)
Žehnat křížem (20.10.2020)
Oběť smíru (18.10.2020)
Počítáš s tím? (15.10.2020)
Boží režie (13.10.2020)
Nový den (11.10.2020)
Boží slovo (07.10.2020)
Minulost a budoucnost (05.10.2020)
Nenechat ujít příležitost (30.09.2020)
Patrone české vlasti (28.09.2020)
Předávat dál (25.09.2020)
Převyšuje všechno stvořené (24.09.2020)
Bez ostychu (22.09.2020)
Touha po Bohu (21.09.2020)
Já a vy (18.09.2020)
Jako někdo jiný (16.09.2020)
Zakusit radost (14.09.2020)
Jedinečnost (10.09.2020)
Neodvážnější projev (09.09.2020)
Opora (08.09.2020)
Díky vám (07.09.2020)
Dává sám sebe (03.09.2020)
Každý den (01.09.2020)
Dovol Ježíši (29.08.2020)
Do svého nitra (26.08.2020)
Vlastní síly (19.08.2020)
Zdání (17.08.2020)
Záleží to jen na nás (15.08.2020)
Nenajdeš a neuneseš (07.08.2020)
Láska a radost (01.08.2020)
Stojíme-li o to (28.07.2020)
Polní květ (18.07.2020)
Nekonečná radost (12.07.2020)
Nová cesta (10.07.2020)
Laciná radost (09.07.2020)
Výzva (06.07.2020)
Boží přátelé (05.07.2020)
Nejodvážnější projev (01.07.2020)
Nalézáme Boha (27.06.2020)
Jsi dobrý hospodář? (22.06.2020)
K dispozici (20.06.2020)
Prohrané bitvy (17.06.2020)
Restart (15.06.2020)
Zakoušet a cítit (13.06.2020)
Není to jen přitakání (09.06.2020)
Nenech si ujít příležitost (07.06.2020)
Nejvytrvalejší katolický blud (03.06.2020)
Potřebuje ji každý (01.06.2020)
Nenechá na holičkách (26.05.2020)
Ticho (23.05.2020)
Upřený pohled na Ježíše (21.05.2020)
Místem setkání (15.05.2020)
Proměna (11.05.2020)
Jediný impuls (06.05.2020)
Asi potřebuješ srovnat (03.05.2020)
Darem a svědectvím (30.04.2020)
Víme, ale nemáme odvahu (22.04.2020)
Začínat stále znovu (18.04.2020)
Způsob zůstává skryt (16.04.2020)
Po vzkříšení ani stopa (13.04.2020)
Trvale zaměřeni (09.04.2020)
Svědčit o Bohu (02.04.2020)
Jen ten (31.03.2020)
V atmosféře lásky (25.03.2020)
Počítat s pomocí (24.03.2020)
Návrat domů (22.03.2020)
Bez pózy (15.03.2020)
Peří pro ptáka (11.03.2020)
Spojena s Bohem (08.03.2020)
Nepřemožitelné (06.03.2020)
Spolehnout se (02.03.2020)
Ohromit Tě (28.02.2020)
Nejkrásnější modlitba (25.02.2020)
To si nikdy nemysli! (23.02.2020)
Radost pro ostatní (20.02.2020)
V lidském životě (17.02.2020)
Všechno (15.02.2020)
Spočívá ve vůli (12.02.2020)
S důvěrou (10.02.2020)
Důvod k radosti (08.02.2020)
Nejkrásnější poklad (05.02.2020)
Nebuďte ustrašení! (04.02.2020)
Svého přítele (02.02.2020)
Satan se lekne (28.01.2020)
Před Bohem (26.01.2020)
Až ve společenství (24.01.2020)
Hrdinství (23.01.2020)
Kolik darů (21.01.2020)
Připojím se (20.01.2020)
Objevujme krásu (19.01.2020)
S Bohem (15.01.2020)
O lásku (13.01.2020)
Závažnost (08.01.2020)
Potřeby a chamtivost lidí (06.01.2020)
Bojovat nebo trpět (05.01.2020)
Neuškodí a nepomohou (03.01.2020)
Toužíš po lásce (02.01.2020)
Křesťanská naděje (01.01.2020)
Otevírat lásce (30.12.2019)
Křesťanské rodiny (29.12.2019)
Když začneš (27.12.2019)
Jediný (25.12.2019)
Nikdy nenajdeš (22.12.2019)
Drahokamy nebo odpadky (20.12.2019)
Dobré srdce (17.12.2019)
Jsi-li na dně (15.12.2019)
Žiješ ještě? (07.12.2019)
Ochránce a pastýř (04.12.2019)
Tajemství vítězství (02.12.2019)
Chybí nám odvaha (30.11.2019)
Tajná zbraň (29.11.2019)
Nejpoučnější kniha (26.11.2019)
V nebi (24.11.2019)
Suché chrastí (22.11.2019)
Odpuštění (20.11.2019)
Partner (18.11.2019)
Zázrak lásky (16.11.2019)
Co můžete (14.11.2019)
Růžička bílá (13.11.2019)
Odpovídající forma (10.11.2019)
Děkuji ti (07.11.2019)
On přece ví (04.11.2019)
Dalekohled a lupa (02.11.2019)
Otrok (27.10.2019)
Nepochybuj (22.10.2019)
Nezapomeň (21.10.2019)
Rozhodování (20.10.2019)
Krátkost (18.10.2019)
Láska k Bohu (17.10.2019)
Nejdříve v Bohu (16.10.2019)
Břemena (15.10.2019)
Veselost (13.10.2019)
Jazyk a ucho (12.10.2019)
Ty, které chce (10.10.2019)
Řetěz (07.10.2019)
Hloubáním a rozumováním (30.09.2019)
Zůstávejte (28.09.2019)
Otroky smutku (24.09.2019)
Pravá hodnota (22.09.2019)
Krásnější (21.09.2019)
Co znamená věřit? (19.09.2019)
Přijme nebo odmítne (17.09.2019)
Neztrácí odvahu (15.09.2019)
Jak se dívá Bůh (13.09.2019)
Svěřit Pánu (11.09.2019)
Nedá se mlčet (09.09.2019)
Rostou v lásce (08.09.2019)
Dívat a žasnout (05.09.2019)
Dobře využitý čas (03.09.2019)
Srdce Nejvyššího (01.09.2019)
Co nám škodí (27.08.2019)
Ošetřovat rány (25.08.2019)
Nejlepší školou (22.08.2019)
Volná chvíle (20.08.2019)
Skrze zranění (18.08.2019)
Průpovídky a pomluvy (16.08.2019)
Nad anděly vznešená (15.08.2019)
Pod Božím pohledem (13.08.2019)
Zanech smutku (11.08.2019)
Číst a žít (05.08.2019)
Vypros si požehnání (02.08.2019)
Břímě (30.07.2019)
Následuj Pána Ježíše (28.07.2019)
Vězení (26.07.2019)
Jakube, tebe upřímně (25.07.2019)
Vezmi a dej mi (24.07.2019)
Plod milosti (20.07.2019)
Privilegovaným místem (15.07.2019)
Uzdravení (12.07.2019)
Ruční brzda (22.06.2019)
Přijímáni a milováni (14.06.2019)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 13. 01. 2023 | 1278 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.