Zajímavé

O výchově: Společná modlitba (6. kapitola)

rodina, zdroj: www.pixabay.com Nabízíme další kapitolu z brožurky O výchově, kterou napsal Josef Janšta a vydal tiskový apoštolát A.M.I.M.S.....

To, že se máme modlit, víme z mnoha stránek Písma svatého. Že se máme společně modlit, víme z modlitební biblické praxe, která je korunována Ježíšovým výrokem: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ Přesto víme, že se v mnoha křesťanských rodinách jejich členové společně nemodlí a mnozí to ani nepovažují za potřebné.

Před několika lety jsem se zúčastnil exercicií v Širokem Brijegu. Vedl je františkán P. Jozef Zovko. Exercicie byly podporovány zvenčí modlitbou několika set lidí. Docházelo tam k mnoha obrácením a také k vyznáním manželů, jejichž rodiny procházely krizí anebo se již rozpadly. Tito lidé litovali, že se společně nemodlili a mnozí přímo dosvědčovali, že soužití v rodině začalo váznout, když se přestali její členové společně modlit.

Při společné modlitbě vítají rodiče a děti ve svém společenství samotného Boha. Komunikují s ním, když ho prosí, děkují mu a rozjímají s ním například o poselství Bible. Při modlitbě Bůh rodinu stmeluje, posvěcuje a posiluje. Její členové tak mají k sobě blíž a jejich vzájemná láska se prohlubuje. Bůh proměňuje jejich srdce tak, aby jejich vzájemná láska směřovala k jednotě, a tak byla co nejvíce obrazem Nejsvětější Trojice.

Přesto se tak málo lidí u nás společně modlí. Zdůrazňuji: nestačí, když rodiče pošlou dítě, aby se před spaním pomodlilo. Nestačí, když se s ním pomodlí maminka. Je nezbytné, aby se k modlitbě připojil otec a převzal přitom svou roli „kněze“ rodiny. Nemám potřebný rozhled, abych hodnotil, zdali se v jiných evropských zemích modlí rodiny spolu více či méně než u nás. Nabízím jenom jednu vzpomínku, která se mě však velmi dotkla a poodhalila mi roušku tajemství nad otázkou, proč jsou Chorvaté mnohem více věrni Bohu než my Češi.

Bylo to na pouti v Medjugorje. V ten den jsme tam zakusili dozvuky zemětřesení, které mělo epicentrum na severovýchod od Mostaru. Vraceli jsme se po večerním modlitebním programu na parkoviště k autu. Zjistili jsme, že vedle nás se chystá k odjezdu chorvatská rodina se čtyřmi dětmi. My i oni jsme byli plní radosti, a tak jsme se rychle sblížili. Otec rodiny nám vzápětí barvitě líčil, jak zažili zemetras (zemětřesení). Několikrát z různých pohledů opakoval, jak je rozdělila prasklina v zemi. Prasklina tak oddělila od sebe nejenom manžely, ale i děti. Pak nám sdělil, že marně shánějí sošku Pražského Jezulátka, aby se kolem něho mohli modlit. Slíbili jsme jim, že jim sošku pošleme a chystali jsme se s rodinou rozloučit. A tu se stalo něco, co na nás velmi hluboce zapůsobilo. Otec svolal manželku a děti. V malém kruhu se rodina postavila čelem ke kostelu a otec se ujal vedení modlitby. Zdůrazňuji, že tatínek a ne maminka, jak bychom v nějaké lepší variantě čekali u nás. Na závěr nám otec požehnal a poprosil, abychom požehnali i my jejich rodinu. Pak už jsme si mávali na rozloučenou s obyčejnou rodinou, kde otec byl poštovním úředníkem a maminka byla s nejmladším dítětem doma.

Modlící se rodina je nejenom živým společenstvím s Bohem, ale i školou modlitby, kde modlící se rodiče jsou vzorem, který děti, a zůstanu mu věrní po celý život. Kolik dětí zažilo ve své rodině s úctou klečícího otce. Kolik dětí mělo to štěstí následovat svého tatínka v modlitbě. Výchova samozřejmostí a dobrým příkladem je nezastupitelná.

Vraťme se opět do Medjugorje, kde večer probíhají pod širým nebem nezapomenutelné adorace. Od velkého presbytáře se paprskovitě rozbíhají chodníky, mezi kterými jsou lavičky s poutníky. V naprostém tichu se tu rozvíjí dialog mezi Ježíšem v Nejsvětější svátosti a oddaným Božím lidem. Na chvilku nás přitom vyrušuje dvojice otce a syna. Přesouvají se po chodníku blíže k vystavené monstranci. Když už blíže nemohou, klesá muž na kolena a opírá se rukama o zem, aby byl v hlubokém předklonu. Jeho syn ho věrně napodobuje. Je to tak úchvatné, že kromě adorace sleduji i tuto dvojici. Muž nemá ještě padesátku a jeho syn může být šesťák. Z chlapce přímo sálá úcta k Pánu Ježíši i i šťastný respekt ke svému otci, který rozhodně není žádný intelektuál. Za nějakou dobu je otec již unaven a zaujímá snadnější polohu těla. Jeho syn zůstává i nadále v hlubokém předklonu, jak to viděl u svého tatínka.

Myslím, že tento obrázek by měli vidět mužové, kteří si stěžují na své děti, že nezůstaly věrné Pánu Bohu. Měli by ho shlédnout jako zpytování svědomí. Jsem přesvědčen, že onen chlapec z medjugorské adorace neodloží nikdy to, co má tak hluboce vryto ve svém srdci. A jsem přesvědčen, že navíc si bude tento vnitřní svět chránit proti všem, kdo by mu jej chtěli vzít.

Milí rodiče, kéž jsou tyto řádky pro vás povzbuzením. Pokud se s dětmi modlíte, můžete se třeba modlit ještě lépe – s větším nasazením, věrností a oddaností. Pokud se nemodlíte, tak prosím, začněte a vytrvejte. Přitom neztrácejte energii v obavách, co z vašich dětí vyroste, zdali zůstanou věrní Pánu Bohu. Obavy, strachy odčerpávají mnoho sil a přitom nic nepřinesou. Spojte se v péči o domácnost, abyste si mohli společně kleknout či sednout k modlitbě. A jako je v bezpečí dítě, které oddaně vloží dlaň do dlaně svého tatínka či maminky, tak je v bezpečí dítě, které v modlitbě podá ruku do napřažené ruky nebeského Otce. A to nejenom v dětství, ale i v dospělosti, kdy v pohledu na Boží velikost a stvořitelskou sílu jsme jeho dětmi i v pokročilém stáří.Brožurku je možno si objednat za doporučený příspěvek na tisk 10 Kč + poštovné na adrese:
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.
Náměstí 20,
Vranov nad Dyjí 671 03,
tel. 515 296 384, email: apostolat@fatym.com


Zdroj: vlastní

Sdílet

Související články:
Zachraňuje (12.06.2024)
Vše překonat (11.06.2024)
Jediný všední hřích (10.06.2024)
Věrný svým slibům (09.06.2024)
Dává naději (08.06.2024)
Nejsladší Ježíši (07.06.2024)
Po zásluze (06.06.2024)
Přispívá k očistě srdce (05.06.2024)
O mnoho důležitější (04.06.2024)
Vůči bližnímu (03.06.2024)
Zvláštní milosti (02.06.2024)
Zachraňuje (29.05.2024)
Poznat vyvolené (28.05.2024)
Přijímá stále novou sílu (27.05.2024)
Závažnější a těžší (26.05.2024)
Děláš-li to z lásky (25.05.2024)
Nezahálí (20.05.2024)
Na našeho Pána (19.05.2024)
Vnitřně i navenek (18.05.2024)
Neobjevil ve skutcích (17.05.2024)
Dokonalá láska (16.05.2024)
Uspokojují sebelásku (15.05.2024)
Pravý misionář (14.05.2024)
Jako zahrada (13.05.2024)
Důvěřujte Bohu (12.05.2024)
Pro křesťana (11.05.2024)
S úsměvem (10.05.2024)
Vynahrazovat své hříchy (09.05.2024)
Malé výbuchy hněvu (08.05.2024)
Kristův učedník (07.05.2024)
Rada do života (06.05.2024)
Odpověď (05.05.2024)
Jemným způsobem (04.05.2024)
Klíč (03.05.2024)
Ubožáci a hříšníci (02.05.2024)
Každý den (29.04.2024)
Zrodila z Boha (28.04.2024)
Setkání (27.04.2024)
Jestli o to stojíš (26.04.2024)
Je to více (22.04.2024)
Na konci časů (21.04.2024)
V tento čas (20.04.2024)
Zakořeněná jistota (19.04.2024)
V pevné jistotě (18.04.2024)
Přinést pokoj (17.04.2024)
Vyplnili vůli Boží (16.04.2024)
Pro Krista (15.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (10. kapitola) (15.04.2024)
Špatný příklad (14.04.2024)
Druhé růst (13.04.2024)
Více útěchy (12.04.2024)
Celý den (11.04.2024)
Získává na kvalitě (10.04.2024)
Osobní chyby (09.04.2024)
Poklad (08.04.2024)
Nejlepší důkaz (07.04.2024)
Jeho život (05.04.2024)
Jakou sílu má člověk (04.04.2024)
Ve chvíli smrti (03.04.2024)
Životní pokání (01.04.2024)
Se zavázanýma očima? (31.03.2024)
Co člověka odrazuje (30.03.2024)
Stupeň trpělivosti (30.03.2024)
Nejpoučnější kniha (29.03.2024)
Bohu podobal (28.03.2024)
Na světě (27.03.2024)
Sami se sebou (26.03.2024)
Největší dědictví (25.03.2024)
Přece ví, co potřebujeme (24.03.2024)
Duchovní život (22.03.2024)
Dobrý voják (21.03.2024)
Nejlepší prostředek (20.03.2024)
Ty jsi šťastný pěstoun Krista Pána (19.03.2024)
Je potřeba se sehnout (18.03.2024)
Obrací k Bohu (17.03.2024)
Věrni křesťanskému povolání (16.03.2024)
Tajemství vytrvalosti (15.03.2024)
Nebyl mu umožněn návrat (14.03.2024)
Vyplňuje prázdnotu (13.03.2024)
Strhávat druhé za sebou (12.03.2024)
Účinně pracovat (11.03.2024)
Boží Slovo (10.03.2024)
Prubířský kámen pokory (09.03.2024)
I přes těžké zkoušky (08.03.2024)
Obrátit ve větší dobro (07.03.2024)
Odhodit závaží (06.03.2024)
Dle mé vůle (05.03.2024)
Odhoď daleko (05.03.2024)
Myslíš si? (04.03.2024)
Stvořeni pro nebe (03.03.2024)
Správný směr (02.03.2024)
Znát definici (01.03.2024)
Pozemské bouře (29.02.2024)
Budoucí svatí (28.02.2024)
Potřebuje ji každý (27.02.2024)
Boží skutky (26.02.2024)
S důsledností (25.02.2024)
Srdce člověka (24.02.2024)
Proti zlu ne proti hříšníkovi (23.02.2024)
Z celého světa (22.02.2024)
Ale také sebe (21.02.2024)
Štěstí na zemi (20.02.2024)
Prosili o pomoc (19.02.2024)
Skutečnost našeho života (18.02.2024)
Příkladný život (17.02.2024)
Cenu skutků (16.02.2024)
Za pár let nebo dní (15.02.2024)
Pohleďme na Kristovu krev (14.02.2024)
S radostí (13.02.2024)
Můžeš těžce klesnout (12.02.2024)
Přijmout odlišnost (11.02.2024)
Duchovní boj (10.02.2024)
Smysl života (10.02.2024)
Boží spravedlnost (07.02.2024)
Boží skutky (07.02.2024)
Stejným směrem (06.02.2024)
Čas na sluníčku (05.02.2024)
Laskavost (04.02.2024)
Obchod s Pánem Bohem (03.02.2024)
Uskutečňují zblízka (03.02.2024)
V Pánově lásce (02.02.2024)
S pomocí shůry (01.02.2024)
Synáčkové moji (31.01.2024)
Vidět dobro (30.01.2024)
Dovolte Mu to (29.01.2024)
Pro celou společnost (28.01.2024)
Kristovi učedníci (27.01.2024)
Setkání s Bohem (26.01.2024)
Pán ho povolal (25.01.2024)
Průpovídky a pomluvy (24.01.2024)
Zavírat dveře (23.01.2024)
Smysl života (22.01.2024)
Oči (21.01.2024)
Náročná výzva! (20.01.2024)
Aktuální stav (16.01.2024)
Nejkrásnější díla Boží (15.01.2024)
Využívat čas (14.01.2024)
Trvale šťastný (13.01.2024)
Nikdy nezapomínej (12.01.2024)
Naše srdce (11.01.2024)
Splnit Boží vůli (10.01.2024)
Dobro rodiny (09.01.2024)
Objevujme krásu (08.01.2024)
Zavržení (07.01.2024)
Dnešního dne (06.01.2024)
Nečinně žít v lenosti (05.01.2024)
Co můžeme a musíme (04.01.2024)
Uskutečňují zblízka (03.01.2024)
Tento postoj (03.01.2024)
Jen s proplouváním (02.01.2024)
Nastal nám den veselý (01.01.2024)
Plní údivu (31.12.2023)
Prozřetelnost Boží (30.12.2023)
Štěstí národů (29.12.2023)
Zeptej se sám sebe (28.12.2023)
Žádné štěstí světa (27.12.2023)
Na hlavu bludaře (26.12.2023)
Stále chrání (25.12.2023)
Mocná zbraň (24.12.2023)
Z jeho dobroty (22.12.2023)
Nikdy nedělej (21.12.2023)
Překvapivý horizont (17.12.2023)
Přičteno jako pokání za hříchy (16.12.2023)
Pramen Božího milosrdenství (15.12.2023)
Velkou oporou (14.12.2023)
Buď optimistou (13.12.2023)
Dobudeme věčnost (11.12.2023)
S radostí a mlčením (10.12.2023)
Odhaluje plán svatosti (05.12.2023)
Učí se milovat (30.11.2023)
Duchovní radost (30.11.2023)
Nosí v srdci (29.11.2023)
Závistivý a svatý (20.11.2023)
Největší zlo (19.11.2023)
Velké věci (18.11.2023)
Ať se raduje (17.11.2023)
Jako bys mu nabízel (16.11.2023)
Chudá panna k chudému Kristu (13.11.2023)
Rozlišování (12.11.2023)
Vlastním jménem (11.11.2023)
Zrcadlo (08.11.2023)
Vládce (07.11.2023)
Jim v tom brání (04.11.2023)
Dokonalá pokora (03.11.2023)
Každý z nás! (01.11.2023)
Získávat ctnosti (31.10.2023)
Jsou za to vděční (30.10.2023)
Svědky naší odměny (29.10.2023)
Kdo se obrací k Bohu (28.10.2023)
Osobní povolání (25.10.2023)
Větší cenu než všechny oběti (24.10.2023)
Každodenní práce (19.10.2023)
I se svým Synem (18.10.2023)
Přicházejí od Boha (17.10.2023)
Reaguj klidně (16.10.2023)
Umět žasnout (15.10.2023)
Kráčíme s Pánem (14.10.2023)
Je to radost (12.10.2023)
Postupujme vždy stejným způsobem (08.10.2023)
Modlíme se k Ní (07.10.2023)
Zatvrzelé srdce (06.10.2023)
Předurčení pro nebe (05.10.2023)
Vítán nebeskými zástupy (04.10.2023)
Tvář Otce (02.10.2023)
Láska, která stojí za to (01.10.2023)
Srdcem v nebi (30.09.2023)
Ze života svatého Václava (28.09.2023)
Opuštění dobrého (27.09.2023)
Zahrnuje všechny (26.09.2023)
Život víry (25.09.2023)
Naši práci (22.09.2023)
Naše láska (21.09.2023)
Nedostatek lásky (20.09.2023)
Raduj se se svým Přítelem (19.09.2023)
S nimi pokojně smířit (13.09.2023)
Nechtějí to přijmout (12.09.2023)
Pronesena naprázdno (03.09.2023)
Jejich srdce stále poroste (30.08.2023)
Láska rodiny (28.08.2023)
Pro jeho lásku něco vytrpět (27.08.2023)
Lékem na všechny naše rány (26.08.2023)
Ze srdce Páně (25.08.2023)
Napomenout svého bližního (24.08.2023)
V plnosti slávy (22.08.2023)
Kdo trpí více (21.08.2023)
K vedení duší (20.08.2023)
Viditelný svět je jako mapa (19.08.2023)
Hlad po smysluplném životě (18.08.2023)
Maria je vzata do nebe (15.08.2023)
Nerozlučnými druhy (14.08.2023)
Proti vlastnímu dobru (13.08.2023)
Správnou zásadou (12.08.2023)
Nesmazatelně po celý život (11.08.2023)
Síť, do které nachytáme nejvíce duší (10.08.2023)
Ve chvíli pokušení (10.08.2023)
Hledat jen čest a slávu Boží (09.08.2023)
Unášen prudkým Božským žárem (08.08.2023)
Vzbuzuje úžas (06.08.2023)
Vztah s Bohem (31.07.2023)
Čistota života (30.07.2023)
Posune k pomluvám (29.07.2023)
Pohled druhých (28.07.2023)
Sedm západů (27.07.2023)
Svatý Jáchyme a Anno (26.07.2023)
Křesťanovo vyznání víry a lásky (25.07.2023)
Jakube, tebe upřímně, písněmi svými chválíme (25.07.2023)
Poslední kapka krve (24.07.2023)
Umrtvovat jazyk (23.07.2023)
Světem se kochala, jako velká hříšnice (22.07.2023)
Hasit oheň (21.07.2023)
Nemůžeme přijmout (20.07.2023)
Mnoho praxe (19.07.2023)
Nebe i peklo (18.07.2023)
Představa blížícího se nebe (17.07.2023)
Vládu nad správným úmyslem (16.07.2023)
Počátek pokoje (15.07.2023)
Zlá vášeň (14.07.2023)
Když je to možné (13.07.2023)
Dva hříchy pospolu (12.07.2023)
Osamocený ostrov (11.07.2023)
Čas rychle utíká (09.07.2023)
Dokonalé odevzdání se (08.07.2023)
Ctnosti vedou ke svatosti (07.07.2023)
Svatá horlivost (06.07.2023)
Ze života svatého Cyrila (05.07.2023)
Pravdy svého srdce (04.07.2023)
Neexistuje cizí člověk (02.07.2023)
Tak tvrdá srdce (01.07.2023)
Zkušenost lásky (28.06.2023)
Kroky k cíli (27.06.2023)
Od srdce (25.06.2023)
Předchůdce pravý byl (24.06.2023)
Dvě věci (23.06.2023)
Slova (22.06.2023)
Vyprošuji vám v modlitbách (21.06.2023)
Bez ní to nepůjde (20.06.2023)
Zdarma (19.06.2023)
Jak rostla její víra (17.06.2023)
Na poslední hodinku (16.06.2023)
Jediná starost (14.06.2023)
Jediná věc (13.06.2023)
Služebníkem a nástrojem (12.06.2023)
Pro prázdnotu (11.06.2023)
Někdy je to těžké (10.06.2023)
Křesťanská radost (09.06.2023)
Pokrme nebeský (08.06.2023)
Jste vnímaví? (07.06.2023)
Soužití či soužení?: Milující ušlechtilá duše (06.06.2023)
Všechno očekávat od Boha (06.06.2023)
Radost ze života (05.06.2023)
Radost svědomí (04.06.2023)
Spasitelná bázeň před hříchem (02.06.2023)
Zpívají nebesa i celá země (01.06.2023)
Tisíckráte pozdravujem tebe, (31.05.2023)
Ita missa est (30.05.2023)
Potřeba milovat (27.05.2023)
Dokonalost (26.05.2023)
O výchově: Strach o víru dětí (9. kapitola) (25.05.2023)
Dvě velmi odlišné věci (24.05.2023)
I největší naděje (23.05.2023)
Naše víra (22.05.2023)
Životní krize (21.05.2023)
Vnímavost k Božské lásce.... (20.05.2023)
Není daleko (19.05.2023)
Prozpěvujme v utěšení (18.05.2023)
Kéž bych... (17.05.2023)
Svatý Jene Nepomucký (16.05.2023)
Líbit Bohu (15.05.2023)
Minulost- budoucnost (12.05.2023)
Mezi mužem a ženou (11.05.2023)
Sláva buď muži, který Bohu sloužil (06.05.2023)
V těžkosti (02.05.2023)
Zpívají nebesa i celá země (01.05.2023)
Josefe, synu Davidův (01.05.2023)
Jak chce On (30.04.2023)
Díky ní žijí (29.04.2023)
Nic nespáchali (28.04.2023)
Zachovávají lásku (28.04.2023)
Dosud (27.04.2023)
Setkání s Kristem (23.04.2023)
Sdílená radost (21.04.2023)
Všecko bez námahy? (20.04.2023)
Ne člověku, ale Bohu (19.04.2023)
Všechny nedostatky (18.04.2023)
Nejvyšší trest (17.04.2023)
O spásu duší (16.04.2023)
Zaměstnán jedině Bohem (15.04.2023)
Poslouchej mě (13.04.2023)
Největším spojencem satana (12.04.2023)
Pouze to (11.04.2023)
Díky poznání sebe samého (10.04.2023)
Ó převeselá novina (09.04.2023)
Král židovský (07.04.2023)
Musím se polepšit (05.04.2023)
Odejdi ode mne! (04.04.2023)
Podrobnosti svého bídného života (03.04.2023)
Kříži věrný ze všech stromů (02.04.2023)
Co dokáže zlá příležitost (01.04.2023)
Láska k Bohu (31.03.2023)
Jakou služebnou? (30.03.2023)
Špatné svědomí (30.03.2023)
V první řadě (29.03.2023)
Jenž je Láska sama (28.03.2023)
Nejcennější čas (28.03.2023)
To nejlepší v sobě (27.03.2023)
I mnozí další hříšníci (26.03.2023)
Dobudeš srdce (23.03.2023)
Nepozná Boha (22.03.2023)
Plodí a ochraňuje (21.03.2023)
Jedinou věcí (20.03.2023)
Velké zlodějství (19.03.2023)
Skrze lásku a milosrdenství (18.03.2023)
Není dokonalosti (17.03.2023)
Z čistoty srdce (16.03.2023)
Melancholický stav (15.03.2023)
Posvěceno jeho přítomností (14.03.2023)
Jakou zásluhu? (13.03.2023)
Ozdobit kvvětinami (12.03.2023)
Na pevném základu (11.03.2023)
Mnoho milovat (10.03.2023)
Získávat ctnosti (09.03.2023)
Všichni jsou Božím obrazem (08.03.2023)
Odhoď daleko (06.03.2023)
Odhodili strach (05.03.2023)
Pravá křesťanská láska (04.03.2023)
Abys nepodlehl (03.03.2023)
Opravdoví křesťané (02.03.2023)
(01.03.2023)
V nitru (01.03.2023)
Moudrý člověk (28.02.2023)
S vděčností (27.02.2023)
S výjimkou (26.02.2023)
Škola lásky (25.02.2023)
12 stupňů křesťanské pokory (24.02.2023)
Všechna jeho práce (23.02.2023)
Z listu svatého Klementa I. (22.02.2023)
Až narostou (21.02.2023)
Zakořeňovat do Boha (20.02.2023)
Vše (19.02.2023)
Dívej se (18.02.2023)
Nemůže žít (17.02.2023)
Náchylnost obviňovat Boha (16.02.2023)
Pevně přesvědčeni (15.02.2023)
Pojetí Boha (14.02.2023)
Nesnadná a obětavá (13.02.2023)
Předat je duši (12.02.2023)
Jitřenko spásy (11.02.2023)
Pokorně přijímají (10.02.2023)
Opravdová lítost (07.02.2023)
Nevyčerpatelné požehnání (05.02.2023)
Pravá křesťanská láska (04.02.2023)
Vypravuj o své práci (31.01.2023)
Pravdivá pokora (30.01.2023)
Odpor (29.01.2023)
Každá vlastnost vypadá jinak (28.01.2023)
Ztrácíme zásluhy (26.01.2023)
Největším zlem (25.01.2023)
Kdo se modlí a kdo se nemodlí (24.01.2023)
Přináší smrt duši i tělu (23.01.2023)
Okolnosti (22.01.2023)
Starostlivost láska (21.01.2023)
Dokonalé štěstí (20.01.2023)
Neposuzuj (19.01.2023)
Kvete i naděje (18.01.2023)
Boží přítel (17.01.2023)
V moři milosrdenství (14.01.2023)
Svatý Prokop aktuálně (13.01.2023)
Úplně zavaleni (11.01.2023)
Základ ve víře (10.01.2023)
Jen když klečí (09.01.2023)
Dlouhá životní praxe (08.01.2023)
Co je třeba dělat (07.01.2023)
Dnešního dne (06.01.2023)
Největší štěstí (05.01.2023)
Z přemíry lásky (02.01.2023)
Byli svědky? (31.12.2022)
Každý věřící (30.12.2022)
Bojovat (29.12.2022)
Nadějná vyhlídka (28.12.2022)
Počítá s Tebou (28.12.2022)
Obohatí mnohé (27.12.2022)
Dítě se nám narodilo (25.12.2022)
Ježíšův domov (24.12.2022)
Dát srdce (23.12.2022)
Musíme pochopit (20.12.2022)
Bez pochyb nebe (18.12.2022)
Na druhé (17.12.2022)
Nahání strach (16.12.2022)
Mudrlanty a pisálky (15.12.2022)
Můžeme rozkazovat (14.12.2022)
Svatost Boží (13.12.2022)
Užitečnost práce (12.12.2022)
Když... (11.12.2022)
Nekonečná hodnota (09.12.2022)
Cesta (06.12.2022)
Na kolenou (05.12.2022)
Bez lásky (04.12.2022)
Záležitost jiných lidí (03.12.2022)
Jak přemoci (01.12.2022)
Nesmím zapomenout (30.11.2022)
Osobní setkání (29.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Večerní zpytování svědomí (8. kapitola) (28.11.2022)
Největší láskou (28.11.2022)
Vlastní zisk (27.11.2022)
Každodenní všedností (26.11.2022)
Zdrojem opravdové radosti a blaženosti (25.11.2022)
Vyňatý? (25.11.2022)
Milost snášet (23.11.2022)
Výzbroj světla (22.11.2022)
Veliký vzor (21.11.2022)
Král Králů (20.11.2022)
Ví, že má křídla (19.11.2022)
Všechno (18.11.2022)
Pýcha a pokora (17.11.2022)
Osel (16.11.2022)
Vytneš u kořene (14.11.2022)
Beze mne (05.11.2022)
V Boží blízkosti (05.11.2022)
I když se naše srdce vzpírá (04.11.2022)
Hledal tvou tvář (02.11.2022)
Posvátná služba (31.10.2022)
Jistota (26.10.2022)
V milosti Boží (25.10.2022)
Rozptyluje bouři (24.10.2022)
Nebojte se! (22.10.2022)
Vyšší cenu než zlato (19.10.2022)
Ze života sv. Hedviky (16.10.2022)
Cesta, světlo, život a láska (11.10.2022)
Jak veliký (10.10.2022)
Mnohonásobně (08.10.2022)
Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží (07.10.2022)
Zavazuje a osvobozuje (03.10.2022)
Co budeš dnes dělat? (02.10.2022)
Co je mým povoláním? (01.10.2022)
Pomáhat ostatním (30.09.2022)
Michaeli, Gabrieli, Rafaeli (29.09.2022)
Chudí a služba chudým (27.09.2022)
Všichni zachráněni (27.09.2022)
Setrvávat s Bohem (23.09.2022)
Bez přičinění (22.09.2022)
Od Boha (21.09.2022)
Uzdravuje (20.09.2022)
Marně namáhá (19.09.2022)
P. Marek Dunda: Je to jedno, zda jsi pokřtěný nebo ne? (18.09.2022)
Od Boha i od lidí (18.09.2022)
Připomínka (17.09.2022)
I druhým (11.09.2022)
Na pomoc slova (09.09.2022)
Maria na svět přichází (08.09.2022)
Rytmus lidského života (07.09.2022)
Veliká bída (06.09.2022)
Miluji Ti, můj Bože (05.09.2022)
Víra roste (04.09.2022)
Chodila a stopy (03.09.2022)
K neustálému obnovování (31.08.2022)
Poklady své všemohoucnosti (31.08.2022)
K nikomu (30.08.2022)
Něco jedinečného (29.08.2022)
Mýlí a nemýlí (28.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Evangelium (8. kapitola) (28.08.2022)
Ještě je tolik dobrého, co je třeba vykonat (27.08.2022)
Směrem k druhým (26.08.2022)
Čím více jsi mocný (23.08.2022)
Vyslechni mě (22.08.2022)
Nejcennější svoboda (21.08.2022)
Máme to srdce (20.08.2022)
V mysli, v srdci a na rtech (19.08.2022)
Sloužit druhým (17.08.2022)
Naše snaha (16.08.2022)
Přirozený zákon (15.08.2022)
Neproplouvej (14.08.2022)
Nezpychni! (12.08.2022)
Kdo neslyší (11.08.2022)
Cíl znáte (10.08.2022)
Neoddělitelnost (09.08.2022)
Plni chyb (08.08.2022)
Kdyby každý (07.08.2022)
Odchod do nebe (06.08.2022)
Vzácný dar (03.08.2022)
Nelze vyjádřit (02.08.2022)
Milujeme Toho (01.08.2022)
V okolí (31.07.2022)
Sám sobě (30.07.2022)
Věčná blaženost (29.07.2022)
Z Boží rukou (28.07.2022)
Co si láska žádá (27.07.2022)
Právě teď (26.07.2022)
Ztracený čas (25.07.2022)
Bůh aby byl Bohem (17.07.2022)
Jedna kapka (16.07.2022)
Trpělivě a tiše (15.07.2022)
Účast (14.07.2022)
Je-li nutné (13.07.2022)
Pojď se mnou (12.07.2022)
Vichřice pýchy (08.07.2022)
Změní náš život (07.07.2022)
Nade všechno (01.07.2022)
Od Tebe (24.06.2022)
Mnozí žijí v omylu (23.06.2022)
Násilím (19.06.2022)
Srdcím Ježíše a Marie (18.06.2022)
Boží stvoření (11.06.2022)
K Bohu (10.06.2022)
Na sklonku (04.06.2022)
S někým být (31.05.2022)
Plním slib (24.05.2022)
Hledět k Bohu (22.05.2022)
Základ všeho (18.05.2022)
To, co nemáš (17.05.2022)
Chvalozpěv na dobrotu Boha (15.05.2022)
Příběh lásky pro zamilované (12.05.2022)
Darem pro bližní (10.05.2022)
Společně (07.05.2022)
Nade všemi (02.05.2022)
Jedna příčina (29.04.2022)
Jak chce On (28.04.2022)
Jediná síla (26.04.2022)
Boží lásku (24.04.2022)
Tisíce příležitostí (23.04.2022)
Startovní bod (19.04.2022)
Námaha (11.04.2022)
Vítězství (08.04.2022)
Blaženější (07.04.2022)
Právě teď (28.03.2022)
Dívat vzhůru (27.03.2022)
Vypovídá vše (20.03.2022)
Šíp vržený vůlí (18.03.2022)
Ďáblova kniha smrti (17.03.2022)
Bránu nebe (15.03.2022)
Nový směr (14.03.2022)
Stojí to mnoho úsilí (13.03.2022)
Pomalu (12.03.2022)
Síla (11.03.2022)
Zbraň (10.03.2022)
Nepřispívej (09.03.2022)
Podle čistého srdce (08.03.2022)
Cíl křesťana (07.03.2022)
Naděje (06.03.2022)
Z tohoto světa (01.03.2022)
Jen z lásky (28.02.2022)
Podobnost s Bohem (26.02.2022)
Zlý duch (23.02.2022)
Jedině Boha (22.02.2022)
Náš život (21.02.2022)
Prostředky (20.02.2022)
První láskou (19.02.2022)
Kupředu (15.02.2022)
Stupně (12.02.2022)
Jitřenko spásy (11.02.2022)
Měj odvahu (09.02.2022)
Neminout cíl (03.02.2022)
To je On! (02.02.2022)
Na tomto světě (01.02.2022)
Velkorysost (31.01.2022)
Neztrácej (30.01.2022)
Most mezi nebem a zemí (28.01.2022)
Přinese plody (27.01.2022)
Je věrný svým slibům (26.01.2022)
Plody modlitby (25.01.2022)
Důvěrný vztah (24.01.2022)
Stopy lásky (21.01.2022)
Odpovídající forma (20.01.2022)
Smysl života (19.01.2022)
Hodně (18.01.2022)
Stálý pokoj (16.01.2022)
Pro druhého (15.01.2022)
Každou slzu (12.01.2022)
Proměnit láskou (11.01.2022)
Růst dává Bůh (10.01.2022)
Životní prostor (09.01.2022)
Na očích (07.01.2022)
Co nejusilovněji (05.01.2022)
Služebník (04.01.2022)
A co my? (02.01.2022)
Budoucnost (01.01.2022)
Z Boží ruky (31.12.2021)
Není nic většího (28.12.2021)
Vlastní odlesk (27.12.2021)
Abychom se dozvěděli (26.12.2021)
Všechno stvoření (25.12.2021)
Jestliže (18.12.2021)
Nepolevuj v modlitbě (15.12.2021)
V nitru usebrán (12.12.2021)
Přijmout odpovědnost (02.12.2021)
Duchovní slepota (01.12.2021)
Apoštol Krista Ježíše (30.11.2021)
Překážka (29.11.2021)
Ve světě a v člověku (28.11.2021)
Vlákno (27.11.2021)
Sám sebe (26.11.2021)
Musí poznat (25.11.2021)
Pýcha a marnivost (24.11.2021)
Pod postel (23.11.2021)
Nabídnout ruce (22.11.2021)
Nic neriskující (21.11.2021)
Dokáže dávat (18.11.2021)
Zoufalství (15.11.2021)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Skřítek Kostelníček (14.11.2021)
My voláme k tobě, naděje Čechů (13.11.2021)
Jako šplhavý pták (10.11.2021)
Usmívej se (08.11.2021)
Dokud mohu (07.11.2021)
Zcela konkrétně (02.11.2021)
Jediná osoba a jedna kniha (01.11.2021)
Lidské srdce (29.10.2021)
Vyhoření (27.10.2021)
Mnoho utrpení (24.10.2021)
Co nemůžeme my (22.10.2021)
Lékárnička (17.10.2021)
Ráz života (14.10.2021)
Neprospívá ke spáse (11.10.2021)
Je potřeba o ni bojovat (10.10.2021)
Všechno, co bylo řečeno (07.10.2021)
Malý začátek (06.10.2021)
Duchovní boje (27.09.2021)
Přítel kříže (26.09.2021)
Křesťanská mumie (22.09.2021)
Pokoj v duši (19.09.2021)
Své vlasti matko vznešená (16.09.2021)
Vytrvala pod křížem Pána (15.09.2021)
Inspirace (13.09.2021)
Změň to (12.09.2021)
V síle Božího slova (09.09.2021)
Schopnost (05.09.2021)
Razítko (29.08.2021)
S Bohem (26.08.2021)
S dobrou vůlí (25.08.2021)
Společenstvím života a lásky (24.08.2021)
Snaha (22.08.2021)
To nejlepší (20.08.2021)
Děláte nemožné (16.08.2021)
S jakou láskou (14.08.2021)
Nejdřív sebe (10.08.2021)
Pro Tebe (31.07.2021)
Odhoď pryč (28.07.2021)
Břemena (27.07.2021)
Růže s trny (26.07.2021)
Otevřená mysl a srdce (18.07.2021)
Jedině ten (13.07.2021)
Lidské povídání (09.07.2021)
Obrať se k Němu (07.07.2021)
Bohatství (30.06.2021)
Sdílení s druhými (27.06.2021)
Více překážek (23.06.2021)
Chvalte Boha (21.06.2021)
Budoucí dobro (18.06.2021)
Velké věci, ale také i nic (16.06.2021)
Vzdělanost (14.06.2021)
Svědectví (13.06.2021)
Záleží to na Tobě (09.06.2021)
Zanedbání sebevýchovy (08.06.2021)
Z přístřeší (07.06.2021)
Posedlý dokonalostí (02.06.2021)
Jak jsem si zasloužila? (31.05.2021)
Nic nečeká (24.05.2021)
O Letnicích (23.05.2021)
Neustálé (21.05.2021)
Dívej se (20.05.2021)
Příklad pro ostatní (19.05.2021)
Nové horizonty (18.05.2021)
Slunce (11.05.2021)
Svědectví (07.05.2021)
Sláva buď muži (06.05.2021)
Vroucnost duše (02.05.2021)
Laskavost a přísnost (30.04.2021)
Přítel mlčení (19.04.2021)
Svatost (17.04.2021)
Když se tělo postí (16.04.2021)
Boží milost (13.04.2021)
Konkrétní blízkost (08.04.2021)
Velikonoční poselství Urbi et Orbi (05.04.2021)
Převeselá novina (04.04.2021)
Na očích (30.03.2021)
Běda nám (28.03.2021)
Kdyby byl na vašem místě (26.03.2021)
Obdiv nebo soucit? (21.03.2021)
Každá slza a kapka krve (20.03.2021)
Obilí vymlátí a hrozny vylisují (18.03.2021)
Zapustí kořeny (16.03.2021)
Láska a utrpení (13.03.2021)
Bolest (09.03.2021)
Když to dopustíme (07.03.2021)
Překážkou Boží milosrdenství (06.03.2021)
Půst papeže Františka (05.03.2021)
On je tady pro nás (04.03.2021)
S křížem Kristovým (03.03.2021)
Dětská hra (27.02.2021)
Srdce, jazyk a oči (25.02.2021)
Setrvávat v tichu (19.02.2021)
Křížová cesta (17.02.2021)
Připodobňuje Spasiteli (17.02.2021)
Překážky (15.02.2021)
Dovednost (13.02.2021)
Musíš mnoho dát (11.02.2021)
Lásku k Němu (10.02.2021)
Denní hygiena (09.02.2021)
Zjevuje nám své slovo a vůli (08.02.2021)
Největší zbraň (06.02.2021)
Odvaha (04.02.2021)
Nevěříš-neuvidíš (03.02.2021)
Rozsah Boží péče (01.02.2021)
Zahrada (31.01.2021)
Absolutní lék (30.01.2021)
Jeho království (28.01.2021)
Oslovuje jménem (27.01.2021)
S tím (24.01.2021)
Přátelství a láska (23.01.2021)
Satelitní navigace (23.01.2021)
Boží šance (22.01.2021)
První pokušení (21.01.2021)
Stejně uboze (19.01.2021)
Se svými slabostmi a nedostatky (16.01.2021)
Základem všeho (15.01.2021)
Vše nebo nic (12.01.2021)
Bude to zveřejněné (11.01.2021)
Život v Božím království (08.01.2021)
K srdci (07.01.2021)
Zjevila se mudrcům (06.01.2021)
Vidí a zná (02.01.2021)
Neznámé budoucnosti (31.12.2020)
Vánoční ozdoba (30.12.2020)
Něco mnohem většího (27.12.2020)
Za Ježíše svoji krev (26.12.2020)
Milujte lidi (24.12.2020)
Inzerát (21.12.2020)
Ty, víš, kdo jsi (20.12.2020)
Desatero v době koronaviru (19.12.2020)
Kdybych měl čekat (18.12.2020)
Boží láska (17.12.2020)
K obrazu Božímu (15.12.2020)
Nevědomý, vědoucí, moudrý (14.12.2020)
Ke každému (11.12.2020)
Nezbloudíš (10.12.2020)
Dobrá díla (07.12.2020)
Nejúčinnější lék (03.12.2020)
Domněnka (01.12.2020)
Cesta do Betléma (30.11.2020)
I za hranici (26.11.2020)
Dostaneme od Pána (25.11.2020)
Pochybnost (24.11.2020)
Vyvýšení a ponížení (23.11.2020)
Mocný všech věcí Králi (22.11.2020)
Nepřiměřeně (19.11.2020)
Co máš a co nemáš (15.11.2020)
Přináší ji láska (13.11.2020)
Nezkrátíš si cestu (11.11.2020)
Dnes (10.11.2020)
Tím více (08.11.2020)
Dovol mi pochopit (06.11.2020)
Stále důvěřuj (05.11.2020)
Před Tvou tvář (04.11.2020)
Jen s Ním (02.11.2020)
Spolupráce (01.11.2020)
Jít si pro radu (27.10.2020)
Do náruče Otce (25.10.2020)
Jen s Bohem (23.10.2020)
Žehnat křížem (20.10.2020)
Oběť smíru (18.10.2020)
Počítáš s tím? (15.10.2020)
Boží režie (13.10.2020)
Nový den (11.10.2020)
Boží slovo (07.10.2020)
Minulost a budoucnost (05.10.2020)
Nenechat ujít příležitost (30.09.2020)
Patrone české vlasti (28.09.2020)
Předávat dál (25.09.2020)
Převyšuje všechno stvořené (24.09.2020)
Bez ostychu (22.09.2020)
Touha po Bohu (21.09.2020)
Já a vy (18.09.2020)
Jako někdo jiný (16.09.2020)
Zakusit radost (14.09.2020)
Jedinečnost (10.09.2020)
Neodvážnější projev (09.09.2020)
Opora (08.09.2020)
Díky vám (07.09.2020)
Dává sám sebe (03.09.2020)
Každý den (01.09.2020)
Dovol Ježíši (29.08.2020)
Do svého nitra (26.08.2020)
Vlastní síly (19.08.2020)
Zdání (17.08.2020)
Záleží to jen na nás (15.08.2020)
Nenajdeš a neuneseš (07.08.2020)
Láska a radost (01.08.2020)
Stojíme-li o to (28.07.2020)
Polní květ (18.07.2020)
Nekonečná radost (12.07.2020)
Nová cesta (10.07.2020)
Laciná radost (09.07.2020)
Výzva (06.07.2020)
Boží přátelé (05.07.2020)
Nejodvážnější projev (01.07.2020)
Nalézáme Boha (27.06.2020)
Jsi dobrý hospodář? (22.06.2020)
K dispozici (20.06.2020)
Prohrané bitvy (17.06.2020)
Restart (15.06.2020)
Zakoušet a cítit (13.06.2020)
Není to jen přitakání (09.06.2020)
Nenech si ujít příležitost (07.06.2020)
Nejvytrvalejší katolický blud (03.06.2020)
Potřebuje ji každý (01.06.2020)
Nenechá na holičkách (26.05.2020)
Ticho (23.05.2020)
Upřený pohled na Ježíše (21.05.2020)
Místem setkání (15.05.2020)
Proměna (11.05.2020)
Jediný impuls (06.05.2020)
Asi potřebuješ srovnat (03.05.2020)
Darem a svědectvím (30.04.2020)
Víme, ale nemáme odvahu (22.04.2020)
Začínat stále znovu (18.04.2020)
Způsob zůstává skryt (16.04.2020)
Po vzkříšení ani stopa (13.04.2020)
Trvale zaměřeni (09.04.2020)
Svědčit o Bohu (02.04.2020)
Jen ten (31.03.2020)
V atmosféře lásky (25.03.2020)
Počítat s pomocí (24.03.2020)
Návrat domů (22.03.2020)
Bez pózy (15.03.2020)
Peří pro ptáka (11.03.2020)
Spojena s Bohem (08.03.2020)
Nepřemožitelné (06.03.2020)
Spolehnout se (02.03.2020)
Ohromit Tě (28.02.2020)
Nejkrásnější modlitba (25.02.2020)
To si nikdy nemysli! (23.02.2020)
Radost pro ostatní (20.02.2020)
V lidském životě (17.02.2020)
Všechno (15.02.2020)
Spočívá ve vůli (12.02.2020)
S důvěrou (10.02.2020)
Důvod k radosti (08.02.2020)
Nejkrásnější poklad (05.02.2020)
Nebuďte ustrašení! (04.02.2020)
Svého přítele (02.02.2020)
Satan se lekne (28.01.2020)
Před Bohem (26.01.2020)
Až ve společenství (24.01.2020)
Hrdinství (23.01.2020)
Kolik darů (21.01.2020)
Připojím se (20.01.2020)
Objevujme krásu (19.01.2020)
S Bohem (15.01.2020)
O lásku (13.01.2020)
Závažnost (08.01.2020)
Potřeby a chamtivost lidí (06.01.2020)
Bojovat nebo trpět (05.01.2020)
Neuškodí a nepomohou (03.01.2020)
Toužíš po lásce (02.01.2020)
Křesťanská naděje (01.01.2020)
Otevírat lásce (30.12.2019)
Křesťanské rodiny (29.12.2019)
Když začneš (27.12.2019)
Jediný (25.12.2019)
Nikdy nenajdeš (22.12.2019)
Drahokamy nebo odpadky (20.12.2019)
Dobré srdce (17.12.2019)
Jsi-li na dně (15.12.2019)
Žiješ ještě? (07.12.2019)
Ochránce a pastýř (04.12.2019)
Tajemství vítězství (02.12.2019)
Chybí nám odvaha (30.11.2019)
Tajná zbraň (29.11.2019)
Nejpoučnější kniha (26.11.2019)
V nebi (24.11.2019)
Suché chrastí (22.11.2019)
Odpuštění (20.11.2019)
Partner (18.11.2019)
Zázrak lásky (16.11.2019)
Co můžete (14.11.2019)
Růžička bílá (13.11.2019)
Odpovídající forma (10.11.2019)
Děkuji ti (07.11.2019)
On přece ví (04.11.2019)
Dalekohled a lupa (02.11.2019)
Otrok (27.10.2019)
Nepochybuj (22.10.2019)
Nezapomeň (21.10.2019)
Rozhodování (20.10.2019)
Krátkost (18.10.2019)
Láska k Bohu (17.10.2019)
Nejdříve v Bohu (16.10.2019)
Břemena (15.10.2019)
Veselost (13.10.2019)
Jazyk a ucho (12.10.2019)
Ty, které chce (10.10.2019)
Řetěz (07.10.2019)
Hloubáním a rozumováním (30.09.2019)
Zůstávejte (28.09.2019)
Otroky smutku (24.09.2019)
Pravá hodnota (22.09.2019)
Krásnější (21.09.2019)
Co znamená věřit? (19.09.2019)
Přijme nebo odmítne (17.09.2019)
Neztrácí odvahu (15.09.2019)
Jak se dívá Bůh (13.09.2019)
Svěřit Pánu (11.09.2019)
Nedá se mlčet (09.09.2019)
Rostou v lásce (08.09.2019)
Dívat a žasnout (05.09.2019)
Dobře využitý čas (03.09.2019)
Srdce Nejvyššího (01.09.2019)
Co nám škodí (27.08.2019)
Ošetřovat rány (25.08.2019)
Nejlepší školou (22.08.2019)
Volná chvíle (20.08.2019)
Skrze zranění (18.08.2019)
Průpovídky a pomluvy (16.08.2019)
Nad anděly vznešená (15.08.2019)
Pod Božím pohledem (13.08.2019)
Zanech smutku (11.08.2019)
Číst a žít (05.08.2019)
Vypros si požehnání (02.08.2019)
Břímě (30.07.2019)
Následuj Pána Ježíše (28.07.2019)
Vězení (26.07.2019)
Jakube, tebe upřímně (25.07.2019)
Vezmi a dej mi (24.07.2019)
Plod milosti (20.07.2019)
Privilegovaným místem (15.07.2019)
Uzdravení (12.07.2019)
Ruční brzda (22.06.2019)
Přijímáni a milováni (14.06.2019)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 06. 05. 2023 | 1319 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.